Ogłoszenia duszpasterskie – 16 czerwca

Dzisiejsza niedziela

 • Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
 • O 19.00 spotkanie kręgu biblijnego

Poniedziałek

 • O 18.45 modlitwa za rodziny prowadzona przez członków Domowego Kościoła.

Czwartek

 • Od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • O 18.45 katecheza liturgiczna.

Piątek

 • Od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Po wieczornej eucharystii zapraszamy do całonocnej Adoracji w intencjach wynagradzających.

Przyszła niedziela

 • Kolekta na potrzeby archidiecezji.

Inne ogłoszenia:

W zakrystii do odebrania są pozostawione w kościele rzeczy: opaska-zegarek,
torebka damska i kolczyk.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcjireligii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zmian w organizacji lekcji religii w szkołach podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nauczanie religii w polskiej szkole stanowi wielkie dobro dla dzisiejszego młodego człowieka, które wymaga wspólnej troski ze strony rodziny, Kościoła i państwa. Lekcja religii w szkołach publicznych ma miejsce w 23 krajach Europy i jej obecność jest traktowana jako standard systemów edukacyjnych. W Polsce lekcja religii, wyrzucona przez władze komunistyczne po II wojnie światowej, powróciła do szkół publicznych w 1990 roku, kiedy rozpoczęły się procesy demokratyzacji życia w naszej Ojczyźnie.

Wyrażamy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnoszących się do organizacji lekcji religii w szkole. Apelujemy o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Oni mają prawo do lekcji religii na terenie szkoły publicznej, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

Przypominamy, że wszelkie zmiany odnośnie do organizacji lekcji religii w szkole publicznej winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem i w porozumieniu z Kościołami oraz związkami wyznaniowymi. W rozmowach podejmowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej konieczne jest wypracowanie wspólnego porozumienia wymaganego przez prawo. Porozumienie zakłada zawsze zgodę na wspólnie wypracowane stanowisko.

Zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabierali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Należy zauważyć, że nauczanie religii katolickiej i innych wyznań wspiera wychowawczą rolę szkoły. Nauczanie religii w szkole stanowi integralną część wychowania człowieka w jego sferze intelektualnej, moralnej i duchowej. Treści przekazywane na lekcji religii uczą budowania relacji osobowych, wrażliwości serca, postawy braterstwa, wzajemnego szacunku i dialogu z przedstawicielami różnych nacji, religii i światopoglądów, kształtują postawy oparte na sprawiedliwości i solidarności społecznej, wskazują na wielką godność każdego człowieka, konieczność niesienia pomocy potrzebującym i dbanie o dobro wspólne. Wychowują do troski o stworzony świat i jego piękno. Lekcja religii wspiera rodzinę i szkołę w różnych kryzysach psychicznych doświadczanych przez uczniów, jest dla nich pomocą w przeciwdziałaniu przemocy, agresji i profilaktyce uzależnień.

Lekcja religii ma też bardzo ważne znaczenie kulturowe. Przekaz wiedzy na temat chrześcijaństwa jest konieczny do rozumienia europejskiej i polskiej kultury a także kultury wielu krajów na wszystkich kontynentach. Świadectwo ponad 1050-letniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce pokazuje, jak wiara kształtowała nasze dzieje i pozwalała narodowi przetrwać najtragiczniejsze wydarzenia historii. Trzeba mówić o zbudowanych na wierze wielkich dziełach naszych rodaków, wieszczów i bohaterów, uczonych i świętych, ludzi nauki, kultury i sztuki.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom religii za ich ofiarną i pełną poświęcenia pracę w szkole. Drodzy nauczyciele religii, chcemy Wam powiedzieć, że jesteśmy z Wami! Podzielamy Wasze troski i obawy. Nie zapominamy o Was w rozmowach z władzami państwowymi. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w dzieło lekcji religii w szkole. Dziękujemy władzom oświatowym i dyrekcjom szkół, duszpasterzom, rodzicom i wszystkim, którzy podejmują odpowiedzialnie trud wychowania młodego pokolenia.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

.

.

Warszawa, 12 czerwca 2024 roku

.

.

.

Za zgodność:

.

Bp Marek G. Marczak

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA

LIST

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPR
AWIE OCHRONY ŻYCIA

Umiłowani Siostry i Bracia!

Fragment Ewangelii św. Marka na dzisiejszą jedenastą niedzielę zwykłą, pozostawia nam przesłanie o królestwie Bożym, które Bóg „wsiewa” w ziemię ludzkiego serca. Teksty liturgiczne wyjaśniają, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. W przypowieści o ziarnku gorczycy dostrzegamy troskę Boga o życie ludzkie, o godne i właściwe warunki jego rozwoju
i wzrostu, a wreszcie, o jego zbawienie. Bóg Wszechmogący jest Dawcą Życia, przez co jest obecny w poczęciu i życiu każdego człowieka. Życie nowej, unikalnej osoby ludzkiej, rozpoczyna się od poczęcia, czyli połączenia komórek matki i ojca. Od tego momentu każdy człowiek powinien mieć zapewnione pełne prawo do ochrony życia.

„Nie może istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw”- przypominał św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae (nr 101). Prawa każdego człowieka do życia chroni Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych UE oraz Konstytucja RP i zapisy ustawowe. Jest to elementarna zasada wpisana w naturę człowieka, której nie wolno naruszać. „Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (Deklaracja Dykasterii Nauki Wiary Dignitas infinita, 91).

Obecnie jesteśmy świadkami narastającej presji zmiany prawnej ochrony ludzkiego życia w kierunku legalizacji zabijania dziecka w łonie matki. Jest to bardzo niepokojące
i niezwykle groźne, dla bezpieczeństwa publicznego. Każdy człowiek dobrej woli powinien się temu sprzeciwiać. Życie bowiem, jako wartość naczelna każdego człowieka
i fundamentalny element dobra wspólnego, jest dobrem podstawowym, górującym nad indywidualną wolnością innych. Nikt więc, w imię osobistej wolności, nie ma prawa decydować o życiu drugiego człowieka.

„Kościół nie przestaje przypominać, że godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci” (Dignitas infinita, 47).
„Nie zabijaj” i „chroń ludzkie życie” – to podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy człowiek prawego sumienia. Wbrew dość powszechnej narracji, nie są one wyrazem przekonań wynikających tylko z wiary chrześcijańskiej, ale płyną ze zrozumienia samej ludzkiej natury.

Wartym podkreślenia jest, jak wielkie znaczenie dla ochrony poczynającego się życia ma kochająca się rodzina, zbudowana na trwałym małżeństwie rodziców, stanowiąca „sanktuarium życia” oraz podstawową komórkę społeczną. „Tak więc mężczyzna i kobieta zjednoczeni w małżeństwie zostają włączeni w Boże dzieło: poprzez akt zrodzenia – dar Boży zostaje przyjęty i nowe życie otwiera się na przyszłość” (Evangelium vitae, 43). Tymczasem zabójstwo dziecka poczętego powoduje poważne cierpienie psychofizyczne
i duchowe, prowadząc często do rozbicia rodziny.

Wyrażamy wielki szacunek i uznanie dla matek, które z miłością służą życiu i chronią swoje dzieci nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Świadczą one o tym, że radość, piękno
i wielkość miłości macierzyńskiej wyrażają się w nieprzemijającej trosce o dobro dzieci niezależnie od okoliczności.

Zwracamy się także do ojców, których rolą jest ochrona rodziny, a zwłaszcza kobiet
w stanie błogosławionym oraz ich dzieci. Wasze pełne miłości zaangażowanie na rzecz obrony najbardziej bezbronnych, potrzebujących szczególnego wsparcia,
jest niezastąpione. Tym bardziej więc dzisiaj nie wolno wam dystansować się
od zaangażowania w prawną ochronę ludzkiego życia.

Zdarza się jednak, że brzemienna matka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i potrzebuje specjalistycznej pomocy. Kościół, organizacje pozarządowe i lokalne instytucje niosą
ją prowadząc m.in. Domy Samotnej Matki czy Okna Życia, zapewniając wsparcie materialne, prawne i psychologiczne. Tej pomocy nie może nigdy zabraknąć również ze strony państwa. Wszyscy jesteśmy do niej zobowiązani.

Troska o życie wyraża się także przez to, że nie wolno zmuszać lekarzy, personelu medycznego i farmaceutów do angażowania się w proceder zabijania dzieci w okresie prenatalnym czy też osób starych i chorych. Takie działania łamią podstawowe prawo
do zachowania klauzuli sumienia.

Jako pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, a jednocześnie obywatele naszego kraju, mamy prawo i obowiązek przypomnieć – zarówno wiernym Kościoła katolickiego,
jak i wszystkim ludziom dobrej woli – że jesteśmy zobowiązani do szacunku wobec człowieka, zwłaszcza wobec najsłabszych i bezbronnych. Szczególna odpowiedzialność za ich życie spoczywa na tych, którym na mocy mandatu społecznego została powierzona troska o dobro wspólne.

Papież Franciszek zwrócił się ostatnio do nas Polaków: Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu. Nie zapominajcie, że nikt nie jest panem życia, czy to swojego, czy też innych. Z serca wam błogosławię!” (Franciszek, Słowa do Polaków w czasie audiencji ogólnej, 20 marca 2024 r.).

Dziękując każdemu, kto w różnych wymiarach życia osobistego i publicznego służy życiu i prawdzie, w Imię Chrystusa prosimy Was o wytrwałą i ofiarną obronę Ewangelii życia. Włączmy się wszyscy do wielkiej modlitwy w tej intencji, dziś zanoszonej
za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, słowami św. Jana Pawła II (Evangelium vitae, 105)

.

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić

ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, w dniu 10 czerwca 2024 r.

Intencje mszalne 17-23.06.2023

17.06.2024 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

7.30 Za ++ Annę i Stefana Tymanów, córkę Teresę, zięcia i Józefa Krzyżowskiego w rocznicę śmierci

18.00 Za ++ rodziców Franciszka i Marię Pawlików, brata Franciszka Pawlika i dusze w czyśćcu
cierpiące

18.06.2024 WTOREK Dzień powszedni

7.30 Za + Krystynę Pochcioł i dwóch mężów

18.00 Za ++ Bronisława Figasa, Halinę, Joannę, Jana, Michała, Adama Figasów, Dorotę, Bernadetę,
Alfreda Spandlów, Mirosława Stykowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące

19.06.2024 ŚRODA Dzień powszedni

7.30 Za + męża Marka Diwisza w 5. rocznicę śmierci

18.00 Za ++ rodziców Jana i Franciszkę Gajdów, trzech synów i zięcia Stanisława

20.06.2024 CZWARTEK Dzień powszedni

7.30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jakuba z okazji urodzin

8.30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji uczniów, nauczycieli, dyrekcji i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 4 z okazji zakończenia roku szkolnego (klasy 4-8)

18.00 Za ++ Ryszarda Kłosowskiego, rodziców, teściów, siostry Halinę i Henrykę oraz ++ z rodziny

21.06.2024 PIĄTEK Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

7.30 Za + Małgorzatę Skutek i ++ z rodzin Krętorz i Skutek

9.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji uczniów, nauczycieli, dyrekcji i pracowników
Zespołu Szkół nr 5 z okazji zakończenia roku szkolnego

11.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji uczniów, nauczycieli, dyrekcji i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 4 z okazji zakończenia roku szkolnego (klasy 1-3)

18.00 Za chorych i starszych wiekiem braci i siostry z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

22.06.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7.30 Za ++ Stanisława, Annę, Jana Synaszków, Stanisława i Marię Poperów i ++ z rodzin
18.00 Za ++ Jerzego Paździora, rodziców, teściów, dziadków, Krzysztofa Mołdysza, ojca Bolesława,
++ z rodzin Paździorów, Mołdyszów i Niemczyków

23.06.2024 12 NIEDZIELA Zwykła

7.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Gabrieli z okazji 85. rocznicy urodzin

9.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodzin Bodzków, Adamczewskich oraz Milczanowskich

11.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji parafian

12.30 Za + Jadwigę Karasek (intencja koleżanek i kolegów z Laboratorium)
Po Mszy Św. chrzest Julii Marii Tatarowicz, Lilianny Łucji Florek, Kacpra Marka Szewczyka, Neli
Zygan oraz roczek Tymona Kazimierza Zygana

18.00 Za ++ rodziców Elfrydę i Antoniego Skrzyszowskich i brata Bogdana

Ogłoszenia duszpasterskie – 10 czerwca

Dzisiejsza niedziela

 • Dzień odpustu parafialnego. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym jest
  ks. Czesław. Uroczysta suma odpustowa z procesją o 12.30.
 • Kolekta na potrzeby naszej parafii.

Czwartek

 • O 7.30 msza w intencji czcicieli Matki Boskiej Fatimskiej, a po niej nabożeństwo
  fatimskie.
 • Od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Piątek

 • Od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Przyszła niedziela

 • Kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.
 • O 19.00 spotkanie kręgu biblijnego

Ogłoszenie miasta

W imieniu miasta przypominamy, że od 3 do 11 czerwca można zagłosować na projekt, który
zostanie zrealizowany przez Jastrzębski Budżet Obywatelski w 2025 roku.

Intencje mszalne 10.06.2024-16.06.2024

10.06.2024 PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

7.30 Za + Ignacego Koczora i ++ z rodzin Hanusków, Wuwerów, Szmuków i Dzierżęgów

18.00 Za + Otylię Krzyżok (intencja rodziny Goików)

11.06.2024 WTOREK Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

7.30 Za + Wandę Zmroczek w 10. rocznicę śmierci

18.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za Parafian

12.06.2024 ŚRODA Wspomnienie Błogosławionych męczenników Józefa Czempiela, Emila Szramka, prezb. Tow.

7.30 Za ++ Józefa i Reginę Muchów, brata Janusza i bratową Barbarę

18.00 Za ++ Jadwigę, Jerzego, Wiktorię, Bernarda, Romana, Tadeusza i Magdalenę Paczyńskich

13.06.2024 CZWARTEK Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i DK

7.30 Ku czci Matki Bożej Fatimskiej w intencji czcicieli i rodzin naszej parafii

18.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez ręce Niepokalanej, dziękując za 25. rocznicę beatyfikacji Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego a za jego wstawiennictwem o rozwój liczebny i duchowy zgromadzenia

14.06.2024 PIĄTEK Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

7.30 Za + Józefa Zieleńskiego, syna Leszka, ++ rodziców i teściów

18.00 Za ++ rodziców Annę i Józefa Szpitalnych, brata Stanisława, bratanicę Iwonę i Alicję, ++ teściów
i ++ z rodzin Bilatów, Szpitalnych, Mrzyków i dusze w czyśćcu cierpiące

15.06.2024 SOBOTA Dzień powszedni

7.30 Za ++ rodziców Leokadię i Władysława Kołodziejów, Stefana Gruzłę, Mariana Gojowego, Sławomira
Skalika i ++ z rodzin Skalików, Gruzłów i Gojowych

9.00 Msza Święta Wspólnoty św. Mikołaja

12.00 Ślub Natalii Szwedy i Dawida Płonki

18.00 Za + męża Alojzego Wuzika w 41. rocznicę śmierci, ++ rodziców Łucję i Józefa Toszków, teściów,
dziadków, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące

16.06.2024 11 NIEDZIELA Zwykła

7.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za Parafian

9.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski w ubiegłym roku
szkolnym, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 2 z grupy Biedronek i Pszczółek

11.00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Dariusza i Wioletty Ostrzołków z
okazji 30. rocznicy ślubu

12.30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Filipa Kiełbasy, Alicji Bożeny Pistelok, Sebastiana Rafała Szymczaka i Weroniki Ordy, ich rodziców i chrzestnych z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego

18.00 Za ++ męża Teodora Leśniaka w 6. rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa z obu stron

Ogłoszenia duszpasterskie – 2 czerwca

Dzisiejsza niedziela

 • Kolekta na potrzeby naszej parafii
 • O 15.30 w sali pod kościołem spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
 • O 17.30 nabożeństwo z procesją teoforyczną. (nabożeństwa odbywają się do czwartku włącznie)

Środa

 • Wyjazd na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy o 15.30, o 18.00 msza
  w intencji naszej parafii, powrót po Apelu.

Czwartek

 • Msza o powołania zakonne, misyjne i kapłańskie o godzinie 7.30. Po mszy nabożeństwo.
 • O 16.30 msza szkolna, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • O 17.30 ostatnie nabożeństwo z procesją teoforyczną.

Piątek

 • Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień parafialnego odpustu.
 • Msza Święta w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.30.
 • Po Eucharystii porannej nabożeństwo pierwszopiątkowe.
 • Od 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
 • O 18.00 Msza Święta w intencji dzieci przeżywających swoją rocznicę Pierwszej Komunii.
 • Po Eucharystii wieczornej nabożeństwo pierwszopiątkowe i adoracja
  Najświętszego Sakramentu do 24.00.

Sobota

 • Od 9.00, z okazji odpustu, zapraszamy wszystkich chorych na mszę w ich intencji.
 • Będzie także okazja do przyjęcia sakramentu chorych.
 • O 18.00 zapraszamy na ostatnie przed wakacjami spotkanie „Planszówek w Sercu”.

Przyszła niedziela

 • Dzień odpustu parafialnego. Tegorocznym kaznodzieją odpustowym będzie
  ks. Czesław. Uroczysta suma odpustowa z procesją o 12.30.
 • Kolekta na potrzeby naszej parafii.

Inne ogłoszenia

Wraz z OSP Ruptawa zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce elektrośmieci oraz używanych,
ale dalej dobrych tekstyliów i zabawek, można je składać w przyczepie ustawionej za
kościołem do 15.00 w poniedziałek. Dochód z akcji wspomoże strażaków ochotników.

Ogłoszenie miasta

W imieniu miasta przypominamy, że od 3 do 11 czerwca można zagłosować na projekt, który
zostanie zrealizowany przez Jastrzębski Budżet Obywatelski w 2025 roku.

Intencje mszalne 03.06.2024-09.06.2024

03.06.2024 PONIEDZIAŁEK Wspomnienie Świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

7:30 Za ++ męża Michała, jego rodziców Zofię i Michała Krajcarzów, syna Andrzeja, Czesławę
i Emiliana Tyczyńskich i ++ z rodzin

18.00 Za + siostrę Elfrydę Dworok

04.06.2024 WTOREK Dzień powszedni

7:30 Za ++ Bronisławę i Czesława Baranów, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 Za + mamę Stefanię Kowalską w 11. rocznicę śmierci i tatę Kazimierza

05.06.2024 ŚRODA Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.

7:30 Za ++ Stanisława Krętorza, ++ rodziców Bronisławę i Teodora i siostrę Leokadię Kozak,
++ z rodzin Krętorz i Skorupa

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla małżonków Danieli i Tadeusza
Grzonków z okazji 65. rocznicy ślubu

06.06.2024 I CZWARTEK Dzień powszedni

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji kapłanów oraz z prośbą o nowe
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne

16:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji dzieci naszej parafii

18:00 Za ++ rodziców Jana i Agnieszkę Skrzypiec, siostrę Teresę, ++ z pokrewieństw i dusze w
czyśćcu cierpiące

07.06.2024 I PIĄTEK Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za Parafian oraz dzieci po wczesnej i pierwszej
komunii świętej w pierwszą rocznicę przyjęcia sakramentu.
Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

18:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za Parafian – z okazji odpustu parafialnego

18:00 Za + Krystynę Spandel w 1. rocznicę śmierci, rodziców Annę i Brunona Spandlów oraz
Franciszka Gawełko
Po Mszy Świętej nabożeństwo pierwszopiątkowe

08.06.2024 SOBOTA Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

7:30 Za ++ Tadeusza Kroka, Stanisława, Helenę i Jana Palusów i ++ z rodziny

9:00 W intencji starszych i chorych parafian wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych

13:00 Ślub Marii Piedy i Macieja Fedorowicza

18:00 Za + męża Dominka, ++ rodziców Annę i Jana Sławików, zmarłych teściów, dziadków
oraz Gertrudę

09.06.2024 10 NIEDZIELA Zwykła

7:00 Za + Stanisława Grymana i dusze w czyśćcu cierpiące

9:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Dariusza i Krystyny Konopków
z okazji 35. rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci

11:00 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Siostry
Longiny od uczniów klasy 3a SP nr 4

12:30 Suma odpustowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

12:30 Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za Parafian

18:00 Za ++ mamę Bronisławę Canicoł i brata Franciszka Caniboła 1. rocznicę ich śmierci oraz
++ z rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie – 26 maja

Dzisiejsza niedziela

 • Obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy.
 • Kolekta przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

Czwartek

 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze o 7.00,
  11.00, 12.30 i 18.00.
 • Uroczysta procesja po mszy o godz. 7.00. Pójdziemy kolejno ulicami: Kościuszki, Szarych Szeregów, K. Miarki i 1 maja.
 • O 17.30 nabożeństwo majowe.

Piątek

 • Ks. Arcybiskup udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 • Korzystających z niej prosi o modlitwę w intencji cierpiących i w miarę
  możliwości o jałmużnę.
 • O 17.15 nabożeństwo majowe z procesją teoforyczną.

Sobota

 • Od 9.00 rozpoczniemy odwiedziny chorych i starszych parafian. Zapisy
  w kancelarii i zakrystii.
 • O 17.00 nabożeństwo pierwszosobotnie, po nim msza św. wynagradzająca za
  bluźnierstwa popełnione przeciwko Matce Najświętszej. Na zakończenie mszy
  błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.

Przyszła niedziela

 • Kolekta na potrzeby naszej parafii
 • O 15.30 w sali pod kościołem spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
 • O 17.30 nabożeństwo z procesją teoforyczną.

Inne ogłoszenia

 • Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się
  w środę 5 czerwca. Wyjazd autokarem o 15.30, o 18.00 msza w intencji naszej
  parafii, powrót po Apelu. Koszt przejazdu 40 zł, zapisy w zakrystii.
 • Wraz z OSP Ruptawa zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce elektrośmieci oraz
  używanych, ale dalej dobrych tekstyliów i zabawek, można je będzie składać
  w przyczepie ustawionej za kościołem od czwartku do niedzieli. Dochód z akcji
  wspomoże strażaków ochotników. Szczegóły na plakatach w gablotce.

Ogłoszenie miasta

Serdecznie zapraszamy na Piknik w Kurorcie odbywający się dzisiaj w Parku.
Instytut Łaźnia Moszczenica zaprasza Dzień Dziecka na terenie byłej kopalni Moszczenica.
1 czerwca od godz. 11.00 do 21.00 odbędzie się Industriada. W programie dmuchańce, strefa
rozrywki, niespodzianki w Carbonarium, a także koncerty zespołu Tabu i Natalii Przybysz.