Dlaczego powstał ten modlitewnik?

Im bardziej jestem wytrwały w modlitwie
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
tym bardziej jestem wdzięczny i pokorny wobec Niepokalanego Serca Matki Najświętszej.

Akt strzelisty

Niechaj Najświętsze Serce Jezusowe wszędzie dozna miłości.

Litania do Matki Boskiej Piekarskiej

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Słowa Bożego,
Matko Łaski Bożej,
Matko wzajemnego przebaczenia,
Matko Kościoła,
Matko nadziei,
Matko wolności,
Matko sprawiedliwości i miłości społecznej,
Matko ucząca Ewangelii pracy,
Matko solidarności ludzi pracy,
Matko górników,
Matko hutników,
Matko rolników,
Matko wszystkich ludzi pracy,
Matko pielgrzymów i wygnańców,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Przewodniczko w ciemnościach,
Obrono upokorzonych,
Odwago cierpiących,
Piekarska Pani, cudami słynąca,
Piekarska Pani, oparcie ludu śląskiego,
Piekarska Pani, chroniąca niedzielę Bożą i naszą,
Piekarska Pani, umacniająca trwałość naszych rodzin,
Opiekunko inwalidów,
Opiekunko więźniów,
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka
Weź w opiekę Ojca świętego,
naszych biskupów i kapłanów,
zakony i wszystkich wiernych, - prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą,
Weź w opiekę nas i nasze rodziny,
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą,
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego,
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego,
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas
z Bogiem i ludźmi,
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali
                  Najświętszy Sakrament,
Abyśmy chronili wszelkie życie,
                 także życie dzieci nienarodzonych,
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności,
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli,
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła,
Abyś nas u Swego wizerunku co roku
               w licznych rzeszach gromadzić raczyła,
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była,
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy,
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
               - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
               - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
              - zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 
Módlmy się:
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką Najświętszej Maryi Panny, i którzy czczą Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Modlitwa do Matki Bożej Piekarskiej - Lekarki

Maryjo, Matko Przedziwna,
czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych.
Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem.
Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia.
Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią
i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii.
Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę i świat.
Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc
i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia.
Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia,
tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę,
gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych.  
Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały rzesze wiernych.
Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla mnie.
Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski.
Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić.
Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce
i proszę o uleczenie mojej duszy i ciała.
Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.
Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej 

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Niepokalana, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, Niepokalana,
Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,
Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,
Matko Jezusa, Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,
Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,
Córko Dawidowa, Niepokalana,
Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,
Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,
Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,
Orędowniczko łask, Niepokalana,
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,
Gwiazdo świata, Niepokalana,
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana,
Różo wśród cierni, Niepokalana,
Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,
Wzorze naszej wiary, Niepokalana,
Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,
Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,
Matko żyjących, Niepokalana,
Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana,
Domie skromności i czystości, Niepokalana,
Światłości Aniołów, Niepokalana,
Korono Patriarchów, Niepokalana,
Chlubo Proroków, Niepokalana,
Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,
Męstwo Męczenników, Niepokalana,
Mocy Wyznawców, Niepokalana,
Czystości Dziewic, Niepokalana,
Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,
Uzdrowienie chorych, Niepokalana,
Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,
Bramo niebieska, Niepokalana,
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.
K. Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
W. Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się:
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,
daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Złote Ave Maryja
(modlitwa z 1853 roku)

Bądź pozdrowiona Maryjo, najpokorniejsza Służebnico
       Trójcy Przenajświętszej.
Bądź pozdrowiona Maryjo najszlachetniejsza,
       wybrane naczynie Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona Matko Pana Jezusa Chrystusa najdostojniejsza.
Bądź pozdrowiona Matko Pana Jezusa Chrystusa najchwalebniejsza.
Bądź pozdrowiona oblubienico Ducha świętego najgodniejsza.
Bądź pozdrowiona siostro świętych aniołów najśliczniejsza.
Bądź pozdrowiona Panno prorokom w obietnicach najpożądańsza.
Bądź pozdrowiona mistrzyni Ewangelistów najumiejętniejsza.
Bądź pozdrowiona nauczycielko apostołów najrozumniejsza.
Bądź pozdrowiona podporo męczenników po Bogu najpotężniejsza.
Bądź pozdrowiona Maryjo wyznawców
       i studnio doskonałości najwdzięczniejsza.
Bądź pozdrowiona pocieszycielko żywych
i umarłych najosobliwsza.
Racz mnie dnia dzisiejszego i zawsze we wszystkich moich pokusach i troskach, potrzebach i trudnościach,
modlitwą Twoją świętą podźwignąć i poratować,
a osobliwie w godzinę śmierci mojej nie odstępuj mnie, zjednaj mi wszystkich grzechów odpuszczenie,  
a do niebieskiej ojczyzny chwalebne i wesołe domieszczenie. Amen.

Modlitwa egzorcyzm
(podyktowana
przez Matkę Najświętszą
ojcu Ludwikowi Cesta, 1601-1680)

Dostojna Królowo Niebios, Najwyższa Pani Aniołów,
któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie,  
ześlij Twoje święte Zastępy, aby pod Twoimi rozkazami
i przez Twoją moc, ścigały piekielne duchy,
wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania
i strąciły je z powrotem w przepaść.
Któż jak Bóg.
Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas,
ochraniajcie nas.
Czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze
całą naszą miłością i nadzieją. Amen.

Uwielbienie Maryi 

Niech będzie uwielbione Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny,  która w Fatimie ukazała nam drogę do nowego, lepszego świata.  
Niech będzie błogosławione Serce Przeczyste Tej,
która zaufała i zawierzyła do końca Boskiej Miłości.  
Niech cześć oddają Maryi wszyscy aniołowie w niebie
i wszystkie ludy na całej ziemi.
Niech nadejdzie zapowiedziane w Fatimie zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi.
Matko Boża Fatimska.
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat. Amen.

Poranne ofiarowanie się
Matce Najświętszej 

Niepokalane Serce Maryi, mojej ukochanej Matki,
ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia.
Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę,
by ona była przeżyta dobrze,  
pobłogosław wszystkie modlitwy,
by były odmówione pobożnie,
wszystkie prace,
by zostały uświęcone i wykonane zgodnie z Wolą Bożą,  
wszystkie myśli i słowa,
by nie zakradła się do nich niegodziwość,
a wreszcie wszystkie skłonności,
aby były całkowicie skierowane do Boga.
Pobłogosław też, Najukochańsza Matko,
wszystkich moich krewnych,  przyjaciół,
dobroczyńców i nieprzyjaciół.  
A przede wszystkim pobłogosław ostatnią decydującą godzinę mojego życia, gdy będę umierał.
Niechaj umrę w Twoich świętych Ramionach, przytulony do Twojego Niepokalanego Serca do samego końca. Amen.  Zdrowaś Maryjo  

Codzienny akt oddania się Najświętszej Maryi Pannie

Cześć Ci oddaję z całego mojego serca,
Najświętsza Panno,
ponad wszystkich aniołów i świętych w niebie,  
jako Córce Ojca Przedwiecznego
i duszę moją razem ze wszystkimi jej władzami
Tobie oddaję i poświęcam.  
Zdrowaś Maryjo.

Cześć Ci oddaję z całego mojego serca,
Najświętsza Panno,
ponad wszystkich aniołów i świętych w niebie,
jako Matce Jednorodzonego Syna Bożego
i ciało moje razem ze wszystkimi jego zmysłami
Tobie oddaję i poświęcam.
Zdrowaś Maryjo

Cześć Ci oddaję z całego mojego serca,
Najświętsza Panno,
ponad wszystkich aniołów i świętych w niebie,
i serce moje razem ze wszystkimi jego uczuciami
Tobie oddaję i poświęcam,
prosząc, byś mi raczyła wyjednać u Boga w Trójcy Świętej Jedynego wszystkie łaski potrzebne do zbawienia.
Zdrowaś Maryjo


Modlitwa o wytrwanie w dobrym 

Jezu, dzięki Ci stokrotne składam za to, żeś Krwią Swoją Najświętszą obmył z grzechów duszę moją.
Chcę na przyszłość być Ci zawsze wiernym i więcej nigdy Ciebie nie obrażać.
Matko moja, Tyś Matką Nieustającej Pomocy,
w Tobie pokładam całą moją nadzieję i tylko od Ciebie
i przez Ciebie oczekuję pomocy potrzebnej mi
do zbawienia.
Błogosławię i dzięki składam Bogu, że mi dał taką ufność do Ciebie, uważam to za znak mego zbawienia.  
Jeżeli w przeszłości upadałem, to zapewne dlatego, że nie uciekałem się do Ciebie.
Ufam teraz mocno, że przez zasługi Pana Jezusa Chrystusa i Twoje wstawiennictwo otrzymałem przebaczenie moich grzechów.
Mogę jednak na przyszłość Boga obrazić.
Matko bądź mi Opiekunką, broń we wszelkich pokusach do złego i nie dopuść bym znowu miał upaść i zgrzeszyć. Wiem, że z Twoją pomocą, wszelkie pokusy zwyciężę.
Tego jedynie się boję, bym nie zaniedbał na przyszłość uciekania się do Ciebie i nie utracił przez to Boga.
Dlatego błagam Cię o łaskę, bym w pokusach szatańskich zawsze uciekał się pod Twoją opiekę,  
wzywał Twojej pomocy wołając Maryjo broń mnie,
bo bez Ciebie utracę Boga na wieki.
Matko Boska Nieustającej Pomocy, daj mi łaskę wytrwania w dobrym aż do śmierci. Amen.

Modlitwa trzech próśb
do Niepokalanej Dziewicy Maryi


Błogosławiona Panno Maryjo. Proszę Cię przez Twą niewinność i czystość, jakie w życiu panieńskim Boskiemu Synowi zgotowały przybytek, wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechu. 
Błogosławiona Panno Maryjo. Proszę Cię przez Twą głęboką pokorę, dla której zostałaś wywyższona ponad chóry anielskie i wszystkich świętych, spraw, aby modlitwy Twoje
zastąpiły wszystkie moje niedoskonałości.
Błogosławiona Panno Maryjo. Proszę Cię przez Twą nieogarnioną miłość, przez którą złączyłaś się z Bogiem, spraw, abym za Twoim wstawiennictwem wyjednał sobie u Boga obfitość różnych zasług. Amen.

Modlitwa ku czci Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela,
któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami,
bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk i cierpień,
i niepowodzeń naszych.
Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych,
bo on jest miły i pełen dobroci,
a słowa budzą radość w sercu.
Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna swego,
by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły
na nas strumienie świętej radości,
jaka napełnia błogosławione Serce Twoje.
Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki,
przykrości i cierpienia
i wśród nich zawsze zachowali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim,
który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Prośba za kapłanów 

Maryjo, Matko Chrystusa Kapłana,
Matko kapłanów na całym świecie.
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób,
bo są żywym obrazem Twojego jedynego Syna.
Przez całe swoje ziemski życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów.
Módl się do Ojca Niebieskiego,
by posłał „robotników na swoje żniwo”.
Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać sakramentów,
wyjaśniać Ewangelię Chrystusa
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi.
Maryjo, Ty sama uproś u Boga Ojca, 
by dał kapłanów, według serca Jezusowego,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić.
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen. 

Modlitwa św. Gertrudy
do Niepokalanego Serca Maryi

Serce Niepokalane, nie mam niczego, co byłoby godne złożenia Tobie w ofierze,  
a poczuwam się do okazania wdzięczności za łaski,
jakie otrzymuję za Twoim pośrednictwem
od Najświętszego Serca Jezusowego.
Jakże powinnam wynagradzać Tobie za moją obojętność
w Twojej świętej służbie.
Pragnę złożyć Ci w ofierze miłość za miłość.
Oto jedynym dobrem, jakie posiadam, jest Boskie Serce Jezusa, które Ty mi podarowałaś.
Ofiaruję Ci ten skarb mający nieskończoną wartość.
Nie jestem w stanie ponad to ofiarować czegokolwiek,
a Ty, o Matko, niczego więcej ode mnie nie oczekujesz. Przyjmując ten dar tak miły Tobie, racz przyjąć także moje serce, które Ci ten dar składa, a będzie to prawdziwym moim szczęściem. Amen. 

Modlitwa do Matki Niepokalanej
o dobrą śmierć 

Niepokalana Panno Maryjo, swoją godzinę śmierci powierzam Twojemu Niepokalanemu Sercu  
i przez rany i Serce Jezusowe błagam Cię,
byś raczyła wziąć na siebie troskę o tę chwilę,
która rozstrzygnie o mojej wieczności.
Dozwól, aby z Twojego Niepokalanego Serca, wypełnionego miłością Ducha Świętego,
popłynęły do mnie strumienie tak obfitej miłości,
by raczej miłosna tęsknota za Bogiem
niż niedomagania ciała zerwały te więzy,
które moją duszę zatrzymywać będą jeszcze
na tym świecie.
Niech Twoje Niepokalane Serce, o Maryjo,
będzie sanktuarium, w którym oddam ostatnie tchnienie, ołtarzem, na którym razem z Jezusem złożę moje życie
w ofierze Ojcu, mocną wieżą, która mnie zabezpieczy przed atakami świata i piekła. 
Obdarz mnie łaską przyjęcia sakramentu chorych,
bym mógł być oczyszczony we Krwi Chrystusa
i jak najściślej zjednoczyć się z Nim w komunii świętej, żeby wszystkie łaski, które w życiu utraciłem z własnej bądź cudzej winy, zostały całkowicie zastąpione Jego zasługami.
Niepokalana Panno Maryjo, w otoczeniu aniołów zaprowadź moją duszę do domu Ojca niebieskiego,
gdzie będziemy wspólnie chwalić i wysławiać Boga
na wieki. Amen.

Akt oddania się Maryi Niepokalanej 

(według świętego Maksymiliana Marii Kolbe.
Niepokalanów, 1940 rok)

Niepokalana Królowo nieba i ziemi,
Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, której Bóg cały porządek Miłosierdzia powierzyć raczył. Ja niegodny grzesznik,
rzucam się do stóp Twoich kornie błagając,
abyś mnie całego i zupełnie  za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami  mej duszy i ciała i całym mym życiem,
śmiercią i wiecznością, cokolwiek się Tobie podoba. 
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego,
bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego,
co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją",
jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”,
abym w Twoich Niepokalanych i Najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepiania
i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały
w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach,
a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego królestwa Najświętszego Serca Jezusowego.
Albowiem gdzie Ty wejdziesz,
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz,
przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski
z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.
Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Amen.

Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. 
Zawierzamy Ci naszą przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość,
zwłaszcza godzinę  naszej śmierci i samą śmierć.
Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze,
nasze zdolności i umiejętności.
Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia,
nasze powinności,  a nawet nasze przewinienia. 
Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą,
by nas napełnił  i uświęcił.
Spraw, aby nasza rodzina stała się drugim domem nazaretańskim. 
Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca
i częste przyjmowanie sakramentów świętych. 
Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim pokojem. 
Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem,
św. Józefem i aniołami świętymi. 
Bądź nadzieją dla naszej rodziny.
Pragniemy należeć do Ciebie na cześć i chwałę 
Boga Najwyższego. Amen. 

Akt poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

(zredagowany przez kardynała Augusta Hlonda prymasa Polski,  8 września 1946 roku) 

Niepokalana Dziewico. Przeczysta Matko Boga.
Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz obrał Ciebie za Patronkę i Królową państwa, 
i Rzeczpospolitą polecił Twojej szczególnej opiece
i obronie, 
tak i my, dzieci narodu polskiego,
stajemy dziś przed Twym tronem z hołdem miłości, serdecznej czci i wdzięczności. 
Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i Rzeczpospolitą,
obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne
oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy Synowi Twojemu,
a naszemu Odkupicielowi,
ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła,
szerzenie Jego królestwa. 
Pani i Królowo nasza, pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości.
Natchnij nadprzyrodzonym duchem pobożności naszą parafię, ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść,
a pasterzy umacniaj i uświęcaj swymi łaskami.
Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze,
świętość życia, zrozumienie posłannictwa. 
Złącz go w zgodzie i bratniej miłości.
Daj polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami,
spokój i chwalebny byt w prawdzie,
sprawiedliwości i wolności.
Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem  i Patronką. 
Potężna Wspomożycielko wiernych!
Otocz płaszczem opieki papieża i Kościół święty. 
Bądź mu puklerzem w dniu prześladowania.
Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę
i skuteczne działanie.
Powstrzymaj zalew bezbożnictwa.
Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu
do jedności Chrystusowej owczarni.
Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.
Władna świata Królowo, spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. 
Wyproś narodom szczere i trwałe pojednanie.
Wskaż im drogę powrotu do Boga, 
by na Jego prawdzie budowały swe życie.
Daj wszystkim trwały pokój, 
oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.
Matko Boga i nasza, przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem
i Jego świętym królestwem. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, podźwignij i ukształtuj mnie
miłosierdziem Ojca.
Przytul mnie do Serca Jezusa, abym zobaczył moje serce.
Proszę Cię dotknij moją duszę i ciało Słowem Chrystusa.
Opatrz moje rany Twoim przebaczeniem.
Weź z mego serca nieprawości i pychę,
uwolnij moją wolę od obłudy.
Proszę Cię przyoblecz mnie w Twoje siedem darów.
Umocnij mnie Twoją pokorą.
Naucz mnie wierności, poprowadź do umiłowania pokuty.
Duchu Święty ochroń mnie przed obojętnością
i ocal w mojej duszy swe natchnienia.
Pociesz Twoją nadzieją,
bądź w mojej duszy pomimo mojej słabości.
Duchu Święty, wskaż mi drogę do krzyża Jezusa,
pokaż Ranę Serca mego Zbawiciela.
Otwórz mnie na łaski Serca Jezusa,
poucz mnie o Sercu Jezusowym.
Ukryj mnie w Niepokalanym Sercu Maryi, 
abym ujrzał Jej Serce,  
Poprowadź mnie, abym był wierny Jej wiernością,
kochał Serce Jezusa Jej miłowaniem.
Przytul mnie w Sercu Matki Najświętszej Jej pokorą.
Duchu Święty, proszę Cię pociesz mnie Jej pocieszeniem,
Jej cierpliwością nade mną.
Duchu Święty naucz mnie szanować dary Serca Jezusowego, które otrzymuję przy Sercu Niepokalanej.  
Uczyń mnie sługą, niewolnikiem Matki Najświętszej,
abym razem z Maryją, bliskimi i Kościołem świętym
wychwalał Twoją łaskawość przez całą wieczność. Amen.

Prośba o wymianę serc

Przedziwna Matko, w miejsce mojego grzesznego serca  
umieść swoje Niepokalane Serce,
aby mógł we mnie działać Duch Święty i aby wzrastał we mnie Twój Boski Syn.  
Wysłuchaj mnie, o można i wierna Pośredniczko wszelkich łask. Amen.

Modlitwa świętej Bernadety
(1844-1879)

Wielu prosiło Bernadetę, której ukazała się Matka Najświętsza w Lourdes, przedstawiając się jej
„Jestem Niepokalane Poczęcie”, aby ułożyła specjalną modlitwę, w której zawarte byłoby jej nadzwyczajne doświadczenie.  
Zawsze kręciła głową odpowiadając: „Nie potrafię. Mnie wystarcza różaniec”.

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved