Dlaczego powstał ten modlitewnik?

Ponieważ my także pragniemy poznać i umiłować Najświętsze Serce Jezusowe.

Codzienna wierność Sercu Jezusa rodzi w sercu pragnienie wynagrodzenia, zadośćuczynienia
i poświęcenia się Temu Sercu.

Im bliżej jestem Serca Jezusowego, tym bardziej bolą mnie Jego Rany, tym bardziej szanuję Jego Miłosierdzie,
tym bardziej kocham Jego Przenajświętsze Oblicze,
tym więcej jest we mnie zachwytu wobec Przenajświętszej Trójcy.

Im bardziej jestem wytrwały w modlitwie ku czci
Jego Serca, tym więcej jest we mnie czci wobec sakramentów świętych, tym bardziej jestem wdzięczny
i pokorny wobec Niepokalanego Serca Matki Najświętszej.

Akt strzelisty

Niechaj Najświętsze Serce Jezusowe wszędzie dozna miłości.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus nakazał napisać siostrze Faustynie i odprawić przed Świętem Miłosierdzia, rozpoczyna się w Wielki Piątek. 
„Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły 
i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia,
a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Mego Serca odmienną grupę dusz
i zanurzysz ją w tym morzu Mojego miłosierdzia. 
A ja te wszystkie duszę zaprowadzę do domu Mojego Ojca. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. 
I nie odmówię niczego żadnej duszy, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia Mojego. 
W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz”.
Odpowiedziałam: „Jezu, nie wiem jak tę nowennę odprawiać
i jakie dusze najpierw wprowadzić  w Najlitościwsze Serce Twoje. I odpowiedział mi Jezus, że powie mi każdego dnia, jakie mam dusze wprowadzić w Jego Serce”.  
Nowennę warto odmawiać również wtedy, gdy w sercu, z natchnienia Ducha Świętego pojawi się takie pragnienie. 
Dzień pierwszy 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników  i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego.
A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku w jaki pogrąża Mnie utrata dusz”.  
Po chwili ciszy i refleksji:
Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się  nad nami i nam przebaczać, nie patrz na nasze grzechy, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną Twoją dobroć  i przyjmij nas do mieszkania swego najlitościwszego Serca  i nie wypuszczaj nas z niego na wieki.  
Błagamy Cię przez Twoją miłość, 
która łączy Ciebie z Ojcem i Duchem Świętym. 
Po chwili ciszy i refleksji:
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 
szczególnie na biednych grzeszników i na całą ludzkość, 
która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa 
i dla Jego bolesnej męki okaż nam swoje miłosierdzie, 
abyśmy wszechmoc Twego miłosierdzia wysławiali 
na wieki wieczne. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień drugi 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je  w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje”.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, od którego pochodzi wszystko co dobre,  pomnóż w nas łaskę, abyśmy godnie spełniali uczynki miłosierdzia,  aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia,  który jest w niebie. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na grono wybranych  w swojej winnicy, na dusze kapłańskie
i zakonne, i obdarz ich mocą swego błogosławieństwa,
a dla uczuć Serca swego Syna,  w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i swego światła,  
aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, 
by wspólnie śpiewali na cześć Twego niezgłębionego miłosierdzia  na wieki wieczne. Amen.  
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień trzeci 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je  w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie na drodze krzyżowej,  
były tą kroplą pociech wśród morza goryczy”. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, który nadobficie udzielasz wszystkim  swych łask ze skarbca swego miłosierdzia, przyjmij nas do mieszkania swego najlitościwszego Serca i nie wypuszczaj nas  z niego na wieki, błagamy Cię o to, przez niepojętą Twoją miłość, jaką płonie Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na wierne dusze  jako na dziedzictwo swego Syna i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj je swą nieustanną opieką,  aby nie utraciły miłości i skarbu świętej wiary,  ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały  niezmienne Twoje miłosierdzie na wieki wieczne. Amen.  
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień czwarty 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają.  I o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego”.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś światłością całego świata; przyjmij do mieszkania swego najlitościwszego Serca dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski  oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali cuda Twego miłosierdzia i nie wypuszczaj ich
z mieszkania  swego najlitościwszego Serca.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze 
pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte  w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je
do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować.  
Spraw, aby i one wysławiały hojność Twego miłosierdzia 
na wieki wieczne. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień piąty 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz je  w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej Męce rozdzierali Mi Ciało i Serce,  to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem,  
goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce”. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś samą dobrocią, 
Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, 
przyjmij do mieszkania swego najlitościwszego Serca 
dusze heretyków i odszczepieńców oraz pociągnij ich 
swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich  z mieszkania swego najlitościwszego Serca,  
ale spraw, aby i oni uwielbili hojność Twego miłosierdzia.  
Po chwili ciszy i refleksji:
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków  i odszczepieńców, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili Twoje dobra nadużyli Twoich łask, trwając uporczywie w swych błędach.  
Nie patrz na ich błędy, ale na miłość swego Syna 
i na gorzką Jego mękę, którą podjął dla nich, 
gdyż i oni zamknięci są w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Spraw, niech i oni wysławiają Twoje wielkie miłosierdzie, 
na wieki wieczne. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień szósty 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, i zanurz je  w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego,  
one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce, widziałem ich jako ziemskie anioły, które będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; 
dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem”. 
Po chwili ciszy i refleksji:
Jezu Najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: 
„uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego Serca”, 
przyjmij do mieszkania swego najlitościwszego Serca, 
ciche i pokorne dusze małych dzieci. 
Niech te dusze wprowadzają w zachwyt całe niebo 
i będą szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego 
oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym; 
zapachem, którym zachwyca się sam Bóg. 
Niech te dusze mają stałe mieszkanie w Twoim 
najlitościwszym Sercu i nieustannie wyśpiewują 
hymn miłości i miłosierdzia na wieki. 
Po chwili ciszy i refleksji:
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 
na ciche i pokorne dusze małych dzieci, które są zamknięte  w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa.  
Dusze te są najbardziej podobne do Twego Syna, 
woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga Twego tronu. 
Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci,  
błagam Cię przez miłość i upodobanie jakie masz w tych duszach, błogosław całemu światu, aby wszystkie dusze razem śpiewały 
cześć Twemu miłosierdziu na wieki wieczne. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień siódmy 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą
i wysławiają miłosierdzie Moje i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką
i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem  Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym,
żadna nie dostanie się do ognia piekielnego,  
każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie”. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest samą miłością, 
przyjmij do mieszkania swego najlitościwszego Serca dusze,  które szczególnie czczą i wysławiają wielkość Twego miłosierdzia.  
Dusze te, mocne siłą samego Boga, ufając w Twoje miłosierdzie niech idą naprzód wśród wszelkich udręczeń i przeciwności. 
Dusze te są zjednoczone z Tobą Jezu i dźwigają całą ludzkość  na swoich barkach, dlatego niech nie będą surowo sądzone,
a Twoje miłosierdzie niech je ogarnie w chwili zgonu.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, 
które wysławiają i czczą największy Twój przymiot, 
to jest niezgłębione Twoje miłosierdzie, i które są zamknięte  w najlitościwszym Sercu Jezusa.  
Niech one będą żywą Ewangelią, bo ich ręce są pełne 
uczynków miłosierdzia; niech ich serca przepełnione weselem, 
śpiewają pieśń miłosierdzia Najwyższemu. 
Błagam Cię, Boże, okaż im swoje miłosierdzie 
według nadziei i ufności jaką w Tobie pokładały. 
Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, 
że dusze, które czcić będą Jego niezgłębione miłosierdzie, 
sam będzie bronił w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci,  jako swej chwały. Amen.  
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień ósmy 
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je  w przepaści miłosierdzia Mojego, niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą  
ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. 
Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść Mi ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. 
Gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha  i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości”.  
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, 
że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania 
Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, 
dusze, które są Ci bardzo miłe, a które jednak muszą 
zadośćuczynić Twej sprawiedliwości. 
Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Twego Serca, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, 
aby i tam sławiona była moc Twego miłosierdzia. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia 
na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte 
w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Twego Syna 
i przez całą gorycz jaką cierpiała Jego Przenajświętsza dusza, 
okaż swoje miłosierdzie duszom, które są pod Twoim  
sprawiedliwym wejrzeniem, nie patrz na nie inaczej, 
jak tylko przez rany Jezusa, Twego najmilszego Syna, 
bo my wierzymy, że dobroć i litość Twoja są bez granic. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego. 
Dzień dziewiąty
Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: 
„Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem słowa: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. 
Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec się do Miłosierdzia Mojego”. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś samą litością, 
wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca  dusze oziębłe.  
Niechaj w tym ogniu Twojej czystej miłości rozgrzeją się 
te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów 
i takim wstrętem Cię napawały. 
Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy swego miłosierdzia 
i pociągnij ich w sam żar swojej miłości, 
i obdarz ich świętą miłością, bo Ty wszystko możesz. 
Po chwili ciszy i refleksji: 
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. 
Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorycz męki 
Twego Syna i przez trzygodzinne Jego konanie na krzyżu, 
pozwól, aby i one wysławiały przepaść Twego miłosierdzia. Amen. 
Koronka do Miłosierdzia Bożego

Litania do Pięciu Ran
Jezusa Chrystusa


Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, ofiaro przebłagalna za nasze grzechy,
      - zmiłuj się nad nami.
Jezu, który zechciałeś stać się naszym bratem,
Jezu, który aż do końca nas umiłowałeś,
Jezu, który poniosłeś śmierć krzyżową za nasze grzechy,
Jezu, 
u którego od stóp aż do głowy nic nie pozostało bez Ran,  
Jezu, przez którego Rany zostaliśmy uzdrowieni,
Jezu, który pojednałeś Twoją Krwią cały świat,
Jezu, który nas Twoją Krwią wybawiłeś i ze skarbca
     Ojcowskiej łaski uzyskałeś dla nas odpuszczenie      
      grzechów,  
Jezu, który obmyłeś nas Krwią Twoich rąk,
Jezu, który ukazałeś nam Twoimi przebitymi nogami
       drogę zbawienia,
Jezu, u którego z otwartego na krzyżu Boku wypłynęły
       Krew i Woda,
Jezu, który ukazałeś apostołom po swoim chwalebnym
       zmartwychwstaniu znamiona Ran,
Jezu, który w dniu sądu ostatecznego
       pokażesz sprawiedliwym Twoje Rany na pocieszenie
       a potępionym na wieczne zawstydzenie,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas, Jezu.
Od niewdzięcznego i nieczułego serca,
Od nieufności i oziębłości,
Od niecierpliwości w trudnościach,
Od wszelkiej złej żądzy,
Od niebezpiecznych pokus,
W godzinę śmierci,
Przez Twoją mękę,
Przez Twoje boleści.
My grzeszni, Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas, Jezu.
Aby przez Twoich pięć Ran, zostały zgładzone
       przestępstwa i grzechy naszych zmysłów,
       Ciebie prosimy,
Aby Twoje przebite ręce kierowały naszymi rękami
       według Twojej Boskiej woli i doprowadziły nas
       do wiecznego szczęścia, Ciebie prosimy,
Aby rana Twego Boku była dla nas miejscem schronienia,
       Ciebie prosimy,
Aby spływające z rany Twego Boku Krew i Woda,
       stały się dla nas źródłem zbawienia i wiecznego szczęścia,
       Ciebie prosimy,
Abyśmy z Marią Magdaleną mogli łzami pokuty
       obmywać Twoje nogi, Ciebie prosimy,
Abyśmy postępowali według Twego Słowa i przykazań,
       Ciebie prosimy,
Abyśmy we wszystkich uciskach i pokusach mogli znaleźć
       pomoc i ulgę w Twoich pięciu Ranach, Ciebie prosimy,
Abyśmy, jako czciciele Twoich pięciu Ran, umarli w stanie
       łaski uświęcającej, Ciebie prosimy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - zmiłuj się nad nami.
K. Przebili Jego ręce i nogi.
W. A jeden z żołnierzy przebił Mu bok.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty przez mękę Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję wiecznego życia, w które wierzymy; pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Litania do Najświętszego Imienia Jezus
Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu najmilszy,
Jezu przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,
Jezu najmożniejszy,
Jezu najcierpliwszy,
Jezu najposłuszniejszy,
Jezu cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,
Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, -wysłuchaj nas, Jezu.
Od zła wszelkiego, - wybaw nas Jezu.
Od grzechu każdego, - wybaw nas Jezu.
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,
Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - zmiłuj się nad nami, Jezu.
K. Jezu, usłysz nas,
W. Jezu, wysłuchaj nas.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który rzekłeś:
„proście a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy,
uczucie swej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca,
ustami i uczynkami miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków Amen.

Litania do Krzyża świętego

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu świata, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, skazany na śmierć krzyżową,
Jezu, niosący krzyż na swoich ramionach,
Jezu, upadający pod krzyżem,
Jezu, przygnieciony krzyżem,
Jezu, przybity do drzewa krzyża,
Jezu, podwyższony na krzyżu,
Jezu, przelewający swoją krew na krzyżu,
Jezu, modlący się z krzyża za nieprzyjaciół,
Jezu, przebaczający z krzyża,
Jezu, żegnający z krzyża swoją Matkę Najświętszą,
Jezu, umierający na krzyżu,
Jezu, przebity włócznią na krzyżu,
Jezu, uwielbiony na krzyżu,
Jezu, zdjęty z krzyża i pogrzebany,
Krzyżu święty, drzewo życia, - ochraniaj nas.
Krzyżu święty, mocy i mądrości Boża, - ochraniaj nas.
Krzyżu święty, zwycięski sztandarze chwały Chrystusa,
Krzyżu święty, powszechny znaku zbawienia,
Krzyżu święty, narzędzie pojednania Boga z ludźmi,
Krzyżu święty, na którym śmierć została pokonana,
Krzyżu święty, ozdobo całego chrześcijaństwa,
Krzyżu święty, drogowskazie chrześcijańskiego życia,
Krzyżu święty, znaku wyznawanej wiary,
Krzyżu święty, narzędzie naszego odkupienia,
Krzyżu święty, źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Krzyżu święty, postrachu złych duchów,
Krzyżu święty, nauko cierpliwości,
Krzyżu święty, obrono i opieko chrześcijan,
Krzyżu święty, kluczu do Królestwa niebieskiego,
Krzyżu święty,
ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Krzyżu święty, nadziejo grzeszników,
Krzyżu święty, światło sprawiedliwych,
Krzyżu święty, odpoczynku doskonałych,
Krzyżu święty, pociecho cierpiącego Kościoła,
Krzyżu święty, chwało zwycięskiego Kościoła,
Krzyżu święty, skropiony Najświętszą Krwią Pana Jezusa,
Krzyżu święty, zadośćuczynienie za nasze grzechy,
Krzyżu święty, nauczycielu miłości i przebaczenia,
Krzyżu święty, pociecho smutnych i cierpiących,
Krzyżu święty, ucieczko skrzywdzonych i zrozpaczonych,
Krzyżu święty, pomocy na drodze nawrócenia,
Krzyżu święty, umocnienie pokutujących,
Krzyżu święty, wolności przed zła zniewoleniem,
Krzyżu święty, przewidziany przez Patriarchów i Proroków
       znaku naszego zbawienia,
Krzyżu święty, radości Apostołów,
Krzyżu święty, korono Męczenników,
Krzyżu święty, wesele Wyznawców,
Krzyżu święty, tarczo Dziewic,
Krzyżu święty, nadziejo umierających,
Krzyżu święty, zwiastunie zmartwychwstania,
Krzyżu święty, zadatku wiecznej szczęśliwości,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - zmiłuj się nad nami.
K. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat.
Módlmy się: Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś
swoją niewysłowioną mądrość; spraw, abyśmy przeniknęli do głębi
chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się Jego krzyżem.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa  

Kyrie, eleison. - Christe, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boża,
       dana nam pod krzyżem za Matkę, - módl się za nami.
Przenajświętsze Oblicze, po raz pierwszy uczczone miłością  przez Maryję i Józefa, - zmiłuj się nad nami.  
Przenajświętsze Oblicze, najsłodsza pociecho
       Maryi Dziewicy i świętego Józefa,
Przenajświętsze Oblicze, zachwycające wdziękiem
       i przecudowną pięknością,
Przenajświętsze Oblicze, w rysach swoich
       niewypowiedzianie szlachetne,
Przenajświętsze Oblicze, zachwycie Aniołów,
Przenajświętsze Oblicze, blasku nieba,
Przenajświętsze Oblicze,
       słodka i czysta rozkoszy świętych,
Przenajświętsze Oblicze, arcydzieło Ducha Świętego,
Przenajświętsze Oblicze,
       w którym Ojciec Przedwieczny  ma upodobanie,  
Przenajświętsze Oblicze, zwierciadło Bożej doskonałości,
Przenajświętsze Oblicze, łagodne ukojenie Bożego gniewu,
Przenajświętsze Oblicze,
      pocieszenie i ucieczko grzeszników,
Przenajświętsze Oblicze,
      nadziejo i pocieszenie umierających,
Przenajświętsze Oblicze, postrachu i klęsko demonów,
Przenajświętsze Oblicze, skarbie łask i błogosławieństwa,
Przenajświętsze Oblicze, pociągające skromnością
     i słodyczą  sprawiedliwych i grzeszników,  
Przenajświętsze Oblicze,
     pragnące zbawienia każdego z nas,
Przenajświętsze Oblicze, obmyte we łzach miłości,
Przenajświętsze Oblicze, nad słońce jaśniejsze
       i pełne chwały na górze Tabor,
Przenajświętsze Oblicze, krwawym potem zalane,
Przenajświętsze Oblicze,
       znieważone pocałunkiem Judasza,
Przenajświętsze Oblicze,
      poranione od bicia i policzkowania,  
Przenajświętsze Oblicze, upadające pod ciężarem krzyża,
Przenajświętsze Oblicze,
      w czasie drogi krzyżowej chustą otarte,
Przenajświętsze Oblicze, traktowane jak oblicze
       ostatniego z niewolników,
Przenajświętsze Oblicze,
       którego usta były napełnione goryczą,
Przenajświętsze Oblicze,
       wyszydzone podczas straszliwej agonii,
Przenajświętsze Oblicze, modlące się za swoich katów,
Przenajświętsze Oblicze,
        którego piękność zasłoniły nasze grzechy,
Przenajświętsze Oblicze, okryte śmiertelną bladością,
Przenajświętsze Oblicze, opadające w bólu na piersi,
Przenajświętsze Oblicze,
       opłakiwane przez Maryję,  Matkę Najświętszą,  
Przenajświętsze Oblicze,
      obmyte po śmierci przez Maryję, Matkę Bolesną,  
Przenajświętsze Oblicze,
      osłonięte całunem i ukryte w grobie,
Przenajświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą
       w dzień Zmartwychwstania,
Przenajświętsze Oblicze, promieniujące blaskiem chwały
       podczas Wniebowstąpienia,
Przenajświętsze Oblicze, pełne najgłębszej pokory
       w tajemnicy Eucharystii,
Przenajświętsze Oblicze, przyobleczone w nieskończoną            potęgę  podczas Sądu Ostatecznego,  
Przenajświętsze Oblicze, zapraszające swoich wybranych
       do wiekuistej chwały,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
                                                              - zmiłuj się nad nami.
K. Przenajświętsze Oblicze Jezusa,
W. Skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Twoje Przenajświętsze Oblicze,
ukryte podczas męki na krzyżu, jaśniało chwałą.
Udziel nam łaski uczestniczenia tu na ziemi w Twoich cierpieniach, abyśmy w niebie mogli radować się oglądaniem Twojej chwały.
Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Uwielbienie wynagradzające 

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg
        i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym
       Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich aniołach i swoich świętych. Amen

Modlitwa adoracji Jezusa miłosiernego
utajonego w Eucharystii 
(świętej Faustyny)

Hostio święta,
w której zawarty jest testament Bożego miłosierdzia  
       dla nas, a szczególnie dla grzeszników,
- bądź uwielbiona.
Hostio święta,
w której zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa,
       jako dowód nieskończonego miłosierdzia dla nas,
       a szczególnie dla biednych grzeszników,
Hostio święta, w której zawarte jest życie wieczne
       obficie nam udzielane z nieskończonego miłosierdzia,
       a szczególnie grzesznikom,
Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca,
      Syna i Ducha Świętego dla nas,
       a szczególnie dla biednych grzeszników,
Hostio święta,
w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia,  
       która zapłaci wszystkie nasze długi,
       a szczególnie biednych grzeszników,
Hostio święta,
w której zawarte jest źródło wody żywej,
      tryskającej z nieskończonego miłosierdzia dla nas,
       a szczególnie dla biednych grzeszników,
Hostio święta,
w której zawarty jest ogień miłości, który płonie
       od Ojca Przedwiecznego,
jako z przepaści nieskończonego  miłosierdzia dla nas,
a szczególnie dla biednych grzeszników,  
Hostio święta,
w której zawarte jest lekarstwo
       na wszystkie nasze słabości, 
       lekarstwo  płynące z  nieskończonego miłosierdzia
       dla nas,  a szczególnie dla biednych grzeszników,  
Hostio święta, w której zawarta jest łączność
       pomiędzy Bogiem a nami, przez nieskończone
        miłosierdzie dla nas,
        a szczególnie dla biednych grzeszników,  
Hostio święta, w której zawarte są wszystkie uczucia
       najsłodszego Serca Jezusowego dla nas,
       a szczególnie dla biednych grzeszników,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo
       we wszystkich  cierpieniach i przeciwnościach życia,  
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo wśród ciemności
        i niepokojów  wewnętrznych i zewnętrznych,  
Hostio święta,
        nasza jedyna nadziejo w życiu i godzinie śmierci,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo
       wśród niepowodzeń i zwątpienia,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo wśród fałszu i zdrad,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo
       wśród ciemności i bezbożności, która zalewa świat,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo wśród tęsknoty
       i bólu,  w którym nikt nas nie rozumie,  
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo wśród trudów
       i niepokoju dnia codziennego,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo wśród zniszczenia
       naszych nadziei i postanowień,
Hostio święta, nasza jedyna nadziejo
       wśród ataków nieprzyjacielskich i wysiłków piekła,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy słabnąć będą moje siły,
       gdy ujrzę swoje bezskuteczne wysiłki,
Hostio święta, ufam Tobie,
       gdy wątpliwości wypełniają me serce,
       a zatrwożony duch poddawać się będzie zwątpieniu,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy moje serce będzie drżeć
       i śmiertelny pot pojawi się na mym czole,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięgnie się
       przeciw mnie i czarna rozpacz wciskać się
       będzie do duszy,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy mój wzrok gasnąć będzie
       na wszystko, co doczesne,
       a mój duch po raz pierwszy ujrzy Boga,  
Hostio święta, ufam Tobie,
       gdy moja praca będzie ponad siły,
       a niepowodzenie będzie moim stałym udziałem,
Hostio święta, ufam Tobie,
       gdy pełnienie cnoty wyda mi się trudne
       i natura będzie się buntować,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie
       będą wymierzone przeciw mnie,
Hostio święta, ufam Tobie, gdy moje trudy i wysiłki
       będą odrzucone przez ludzi,
Hostio święta, ufam Tobie,
       gdy rozpocznie się Twój sąd nade mną,
       wtedy ufam morzu Twego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa
przed obrazem Bożego Miłosierdzia (świętej Faustyny)

Jezu, moje Życie, czuję to dobrze,
że przemieniasz mnie w siebie  w głębi duszy,
gdzie niewiele dostrzegają moje zmysły.  
Mój Zbawicielu, ukryj mnie całą w głębi Twojego Serca
i osłaniaj mnie promieniami przed wszystkim,
co nie jest Tobą.
Proszę Cię Jezu, niech te dwa promienie,
które wyszły z Twojego najmiłosierniejszego Serca,
nieustannie ożywiają i karmią moją duszę. Amen.

Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca, -ufam Tobie. 
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga,
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta,
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy
       Trójcy Przenajświętszej,
Miłosierdzie Boże,
niezgłębione przez żaden umysł ludzki  ni anielski,  
Miłosierdzie Boże,
z którego tryska wszelkie życie i szczęście,
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże,
zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego,  
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany  
       Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas,
       a szczególnie dla grzeszników,
Miłosierdzie Boże,
niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego,
Miłosierdzie Boże,
w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie,
Miłosierdzie Boże,
ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego,
Miłosierdzie Boże,
w nawróceniu zatwardziałych grzeszników,
Miłosierdzie Boże,
zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione
       we wszystkich tajemnicach Bożych,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy,
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego,
Miłosierdzie Boże, które koronujesz wszystko,
       co jest i co istnieć będzie,
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni,
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla dusz udręczonych,
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże,
serc odpocznienie, pokoju pośród trwogi,  
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych,
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei,
Módlmy się:
Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione,
a litości skarb nieprzebrany,
wejrzyj na nas łaskawie  
i pomnóż w nas swoje miłosierdzie, 
abyśmy w ciężkich chwilach nie rozpaczali
i nie upadali na duchu,
ale z wielką ufnością poddali się Twojej świętej woli,
która jest miłością i samym miłosierdziem Amen

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu  

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.  
Wobec nieba i ziemi, świadom swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie,
świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
 wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
zła i tego co do zła prowadzi,
demonów i wszelkich ich spraw i pokus,
świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać,
siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.
Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie:
moje ciało, duszę i ducha,
całą moją istotę, życie w czasie i w wieczności,
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
rozum, uczucia i pragnienia,
wszelkie zmysły, władze i prawa, wolę i moją wolność,
wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic,
wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz,
według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie. Amen.

Modlitwa ufności

Jezu ufam Twojej miłości, ufam Twemu Sercu zranionemu
na krzyżu, ufam Twojej Męce i Krwi Najdroższej.
Ufam Twemu miłosierdziu i dobroci,
ufam Twoim ranom i cierpieniom na Drodze krzyżowej,
ufam Twojemu upokorzeniu.
Ufam Twojej Ewangelii, w której odbija się Twoje życie.
Ufam Twojej miłości,
ufam Twoim słowom, obietnicom, gestom.
Ufam Twoim przyrzeczeniom,
ufam przykładowi Twojego ofiarnego życia.  
Ufam Twojemu najlepszemu Ojcu,
który mnie stworzył z miłości.
Ufam Twojemu Duchowi Świętemu, którego mi zesłałeś
jako Światło i Miłość, jako Przewodnika i Pocieszyciela.
Ufam Twojej Matce Najświętszej, którą mi dałeś za Matkę.
Ufam Twemu opiekunowi świętemu Józefowi,
Aniołowi Stróżowi, wszystkim świętym, którzy są dla mnie przewodnikami do nieba. Jezu ufam Tobie.  
Ufam mimo mojej nędzy i grzechów,
mimo mojej niewierności.
Ufam mimo moich namiętności,
mimo bezduszności, która mnie ogarnia.  
Ufam Tobie mimo nawet rozpaczy,
której chce się poddawać serce.
Ufam mimo cielesności,
która często zwycięża mojego ducha,
ufam Tobie mimo pychy, która nie chce ustąpić pokorze.
Jezu ufam Tobie, mimo niecierpliwości w chorobie,
w cierpieniu i krzyżu,
ufam Tobie, mimo zgorzknienia i smutku.
Jezu ufam Tobie, mimo ataków szatańskich,
które chcą pozbawić mnie zaufania, zawierzenia i oddania się Tobie.  
Jezu ufam Tobie. Amen.

Modlitwa za rodzinę 

Boskie Serce Jezusa, spraw, aby moja rodzina
była zawsze ukryta w Twoim Najświętszym Sercu.
Ochraniaj ją w niebezpieczeństwach,
pomagaj w przeciwnościach,
pocieszaj w uciskach,
udzielaj jej tego,
co niezbędne w jej potrzebach duchowych i materialnych. Twoje błogosławieństwo i Twoja miłość  
niech spoczną na niej na zawsze. Amen.

Modlitwa zaufania
do Serca Pana Jezusa 

(dla wybłagania szybkiego ratunku i łask potrzebnych
od Serca Bożego. Podane modlitwy należy odmawiać trzykrotnie w ciągu dnia:  rano, w południe i wieczorem).  

Bądź pozdrowione Najświętsze Serce Jezusa
pełne łaski i wszechmocy Ojca, mądrości Słowa,
miłości Ducha Świętego.
Serce Boże z miłości do nas zranione i pozbawione życia.
Tyś ponad wszystkie serca błogosławione.
Bądź uwielbione i ukochane ponad wszystko.
Zmiłuj się nad nami i udziel mi łaskę, o którą Cię proszę.
Chwała Ojcu.

Wszechmocne Serce Jezusa, ufam Tobie.
Boskie Serce Jezusa, nie jestem w stanie spłacić Tobie długu mojej wdzięczności za łaski,
jakimi mnie wciąż ubogacasz.  
Wiesz o tym dobrze mój Mistrzu, więc zamknij mnie
w swoim miłującym Sercu.
Strzeż mnie, abym przebywając w Nim,
w Nim do końca życia mógł spłacać Tobie dług wdzięczności i otrzymać łaskę,  
o którą Cię pokornie proszę.
Chwała Ojcu.

Miłosierne Serce Jezusa, ufam Tobie.
Pozdrawiam Cię Przenajświętsze Serce Jezusa,
źródło żywe i ożywiające na życie wieczne.
Skarbie nieprzebrany,
gorejący Ogniu Boskiej miłości,
Ty jesteś moim spoczynkiem i schronieniem.
Boże mój i Zbawicielu,
rozpal moje serce takim ogniem miłości,
jakim płonie Twoje Boskie Serce.
Rozszerz je,
wlej w nie obfite łaski, których Twoje Serce jest źródłem.
Spraw Jezu, aby moje serce jak najściślej zjednoczone
z Twoim miłującym Sercem,
mogło otrzymać łaskę,  o którą Cię proszę.
Chwała Ojcu.

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich,
którzy Cię wzywają,        zmiłuj się nad nami.  
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, ufamy Tobie. Amen

Modlitwa w czasie nieszczęścia 
 

Miłosierdziem swoim otocz nas Panie, nasz Boże
i wybaw od wszelkiego nieszczęścia.
Chwała Ojcu.

Ojcze Przedwieczny,
oznacz nas Krwią Niepokalanego Baranka,
jak kiedyś oznaczyłeś domy swego narodu.
Chwała Ojcu.  

Przenajdroższa Krwi Jezusa, nasza Miłości,
uproś dla nas litość u Boga Ojca i wybaw nas.
Chwała Ojcu.  

Rany mojego Jezusa, źródła miłości i miłosierdzia,
proście za nami łaskawie Ojca niebieskiego;
ukryjcie nas w sobie i wybawcie nas.
Chwała Ojcu.  

Ojcze Przedwieczny, Jezus do nas należy,
podobnie jak Jego Krew  i nieskończone Jego zasługi.
To wszystko składamy Tobie w ofierze,
a ponieważ ta ofiara jest Ci przyjemna, wybaw nas,
bo w Tobie pokładamy nadzieję.
Chwała Ojcu.

Ojcze Przedwieczny, który nie chcesz śmierci grzesznika,
lecz aby się nawrócił i żył,
okaż nam miłosierdzie swoje i spraw,
abyśmy żyli i należeli do Ciebie.
Chwała Ojcu.

Chryste Zbawicielu, ocal nas mocą Krzyża świętego,
jak ocaliłeś Piotra na morzu i zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu.

Maryjo Matko miłosierdzia,
módl się za nami a będziemy wybawieni.
Słusznie Pan nas karze za nasze grzechy,
lecz Ty Maryjo przyczyń się za nami,
bo jesteś najlitościwszą Matką.  
Maryjo w Najświętszym Sercu Twego Syna
i w Twoim Niepokalanym Sercu, 
złożyliśmy całą naszą nadzieję.
Nie dozwól nam upaść na duchu.

Witaj Królowo.
Amen.

Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

(odmawiana codziennie przez św. ojca Pio)
Koronka to modlitwa polegająca na powtarzaniu w określony sposób aktów strzelistych i słów pełnych ufności.  
Koronką nazywany jest również sam sznur paciorków, służący do odmawiania określonych modlitw.
Najczęściej jest to różaniec, czyli koronka różańcowa.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „zaprawdę powiadam wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie,  
pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie,
gdy pukam, szukam i proszę o łaskę (sformułuj prośbę).
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.  
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci
w Tobie pokładam nadzieję.  

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „zaprawdę mówię wam,
o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam”,
wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię
o łaskę (sformułuj prośbę).
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Najświętsze Serce Jezusa,
ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „zaprawdę mówię wam,
niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą”,
wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami
proszę o łaskę (sformułuj prośbę).
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Najświętsze Serce Jezusa,
ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieję.

Najświętsze Serce Jezusa, dla którego niemożliwe jest tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, 
dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami
 i udziel nam łask, o które Cię prosimy  
za pośrednictwem Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.

 Święty Józefie, przybrany Ojcze Jezusa, módl się za nami. Amen.
Witaj Królowo.

Modlitwa o miłosierdzie  

Serce Jezusa, Ty jesteś Święte nad świętymi,
       święta jest Twoja miłość.
Ty jesteś Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi.
Ty możesz wlać pokój w nasze dusze przez odwrócenie kar,  na które zasłużyliśmy naszymi grzechami i przez uproszenie  dla nas miłosierdzia.  
Ty jesteś niewyczerpanym źródłem łask
i błogosławieństwa,  przepaścią miłości, w której chcemy znaleźć na wieki  nasze mieszkanie i odpoczynek.  
Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci.
Serce wspaniałe, oświeć mnie.
Serce najmilsze, zapal mnie.
Serce kochające, działaj we mnie.
Serce miłosierne, przebacz mi.
Serce najpokorniejsze, odpocznij we mnie.
Serce najcierpliwsze, przemień mnie.
Serce najlepsze, pobłogosław mnie.
Serce spokojne, uspokój mnie.
Serce najpiękniejsze, zachowaj mnie.
Serce najdoskonalsze, uszlachetnij mnie.
Serce najświętsze, balsamie drogi, zachowaj mnie.
Serce błogosławione, popraw mnie.
Serce będące lekarzem i lekarstwem na nasze nieprawości,  ulecz mnie. Amen.  

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

(ułożony przez św. Małgorzatę Marię Alacoque)
Akt to uroczysta modlitwa adoracji Trójcy Przenajświętszej.
To przede wszystkim pokorne, pełne ufności oddanie Bogu swego życia,  a także uroczyste zobowiązanie,
ofiarowanie siebie w duchu wynagrodzenia. 


Ja (imię) oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie,
moje uczynki, przykrości i cierpienia. 
Chcę odtąd używać całego mojego jestestwa jedynie
aby czcić, miłować i wielbić to Serce.
Mam nieodwołalną wolę należeć do Niego całkowicie
i czynić wszystko z miłości ku Niemu.
Wyrzekam się z całego serca tego,
co może Mu się nie podobać.  
Obieram Ciebie, najsłodsze Serce,
jako jedyny przedmiot mojej miłości,
opiekuna mojego życia, ostoję zbawienia,
lekarstwo na moją niestałość,
wynagrodzenie wszystkich błędów życia  i najpewniejszą ucieczkę w godzinie mojej śmierci.  
O Serce pełne dobroci,
bądź moim usprawiedliwieniem przed Bogiem Ojcem
i odwróć ode mnie groźbę Jego słusznego gniewu.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność,
ponieważ obawiam się mojej słabości i skłonności 
do złego,
natomiast spodziewam się od Ciebie wszelkiej dobroci.  
Spal we mnie to, co może Ci się nie podobać,
albo sprzeciwiać.
Niech Twa Boska miłość wniknie w moje serce tak głęboko, abym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie,
ani odłączyć się  od Ciebie.
Błagam Cię przez nieskończoną Twoją dobroć,  
aby imię moje było zapisane w Tobie,
gdyż pragnę, by całym moim szczęściem i najwyższą chwałą  było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.  

Akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusa  

Jezu Chryste,
Ty jesteś naszym Zbawcą i Królem miłosierdzia.
Wejrzyj na naszą rodzinę zebraną u Twoich stóp.
Chcemy dzisiaj poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i obrać Cię za Króla, 
Ojca i Przyjaciela naszego domu.  
Poświęcamy Ci nasze serca, rozum, wolę i całą istotę,
oddajemy Ci w posiadanie naszą rodzinę.
Pragniemy odważnie wyznawać wiarę w Ciebie
i zachować w życiu Twoje przykazania.
Zachowaj nas od wszystkiego, co Ci się nie podoba,
zwłaszcza oddal od nas nieczystość, gniew i pijaństwo.
Chcemy zachować skarb łaski uświęcającej
i umacniać w nas Twoje Królestwo
przez wzorowe życie chrześcijańskie, 
uczestniczenie w Mszy świętej
i częste przystępowanie  do sakramentów świętych.  
Dopomóż, abyśmy byli Ci wierni, bądź zawsze z nami.
Najświętsze Serce Jezusa,
nie opuszczaj nas w godzinach doświadczeń i pokus,
bądź naszą pomocą we wszystkich troskach i potrzebach.  Spełnij swoją obietnicę, że będziesz błogosławić tym domom,  w których będzie czczony obraz Twego Serca.  
Obyśmy kiedyś wszyscy, zjednoczeni z Tobą,
mogli się cieszyć radością wieczną.
Niech cała nasza rodzina będzie całkowicie oddana Tobie,
a nasza ojczyzna niech się stanie Twoim Królestwem
i Królestwem Twojej Matki Najświętszej.
Przyjmij nasz hołd czci, miłości i oddania
i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Amen.

Komunia Święta duchowa  

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii Świętej poprzez spożycie  Najświętszego Ciała / Najświętszej Krwi Pańskiej, można ( jeśli się jest w stanie  łaski uświęcającej ) wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii Świętej i poprosić Boga w dowolnej formie o sakramentalne zjednoczenie
z Chrystusem.  
Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa
Jezu wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Kocham Cię i pragnę zjednoczyć się z Tobą.
Ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w Komunii świętej, przyjdź do mego serca w sposób duchowy.  
Ukryj mnie w Ranie swego Najświętszego Serca.
Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu Sercu. Amen.  

Litania do Boga Ojca 

Ojcowskie serce Boga, ukryj mnie.
Opieko ojcowskiej miłości, otaczaj mnie.
Czułe dłonie Ojca, pieśćcie mnie.
Światło ojcowskich oczu, rozjaśnij moje ciemności.
Dotyku Ojca, uzdrawiaj mnie.
Słowo Ojca, stwarzaj mnie na nowo.
Ciszo Ojca, obejmij mnie.
Duchu Ojca, tchnij na mnie.
Synu Ojca, kochaj mnie.
Miłosierdzie Ojca, spalaj mnie.
Życie Ojca, wskrzeszaj mnie.
Miłości Ojca, ocal mnie.
Ogniu Ojca, ogrzej mnie.
Niewinności Ojca, ożyw dziecko we mnie.
Pamięci Ojca, czuwaj nade mną.
Obecności Ojca, bądź moją otuchą.
Słodyczy Ojca, nasyć mnie.
Wodo Ojca, wypełnij mnie.
Usta Ojca, powiedzcie mi prawdę.
Troskliwości Ojca, otwórz mnie na dobroć.
Bliskości i bezpieczeństwo Ojca, spłyńcie na mnie.
Czystości Ojca, przywróć mi godność.
Szlachetności Ojca, bądź moim skarbem.
Wrażliwości Ojca, ukaż mi piękno.
Delikatności Ojcowska, rozbrajaj mnie.
Radości Ojca, stop mój smutek.
Łzy Ojca, nawracajcie mnie.
Ramiona Ojcowskie, przygarniajcie mnie.
Kolana Ojca, bądźcie moim odpoczynkiem.
Policzku Ojca, bądź moim portem.
Mocy Ojca, bądź moją skałą.
Tarczo ojcowskiej mądrości, uwolnij mnie od głupoty.
Czasie Ojca, przepływaj we mnie.
Wierności Ojca, ugruntuj mnie.
Cierpliwości Ojca, bądź moją ostoją.
Tkliwości Ojca, stop moją nieczułość.
Wolności Ojca, stwórz we mnie przestrzenie.
Cierpienie Ojca, zrób we mnie miejsce na krzyż.
Stopy Ojca, kierujcie moimi stopami.
Pokoro Ojca, łam moją pychę.
Ufności ojcowska, złóż mnie w Twoim sercu.
Ojcze, Stwórco, ustalaj granice we mnie.
Wolo Ojca, stwórz we mnie zgodę na miłość.
Chwało Ojca, objawiaj się we mnie.
Ty, który jesteś moim Ojcem,
Ty, który stwarzasz z miłości,
Ty, który jesteś dla dzieci,
Ty, który całujesz nasze stopy,
Ty, który dajesz nieustannie,
bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź ukochany.
Ojcze, ufam Tobie. Wierzę Ci. Kocham Cię. Amen.

 Modlitwy świętej Mechtyldy
(1242-1299)

Najświętsze Serce Jezusowe,
ofiaruję Ci moją wolę, żebyś ją wzmocnił,
mój rozum, abyś go oświecał,
moją pamięć,  abyś ją napełnił swą obecnością,
moje pragnienia i skłonności, abyś je oczyścił. 
Ofiaruję Ci moje zamiary, abyś nimi kierował,
moje trudy i prace, żebyś je błogosławił,
wszystkie moje uczynki i myśli,  żebyś je uświęcił. 
Niech do Twojego Najświętszego Serca
należy wszystko to, czym jestem i co posiadam.
Twoja Miłość jest całą moją nadzieją i ufnością.
Wysłuchaj mnie i nie dopuść,
abym się kiedykolwiek z Tobą rozłączyła. Amen.

W dobroci Twej nieskończonej pobłogosław mnie Najsłodsze Serce Jezusowe i przyjmij dziękczynienia
za wszystkie łaski,które w tym dniu od Ciebie otrzymałam.
Boleję nad moimi wszystkimi błędami i niewiernościami, których dopuściłam się względem Ciebie,
ale mam nadzieję, że mi je przebaczysz,
że sam nagrodzisz krzywdę,
wyrządzoną przeze mnie Bożej chwale.
Moja wiara, moja nadzieja i moja miłość, 
wszystko to Twoje.
Pragnę zasnąć i spoczywać przejęta miłością ku Tobie, abym obudziła się znów ożywiona Twą miłością. Amen.

Adoracja
Najświętszego Serca Pana Jezusa

Panie Jezu, adoruję Twoje Najświętsze Serce i wiem,
że gdy jestem  w Nim ukryty, mogę także w Nim ukryć bliskich i wszystkie dusze. 
Panie wierzę, że tylko w Twoich Świętych Ranach,
Ranie Twego Najświętszego Serca jest nasze ocalenie, uzdrowienie duszy i ciała.
Proszę Cię Panie, abyś swą łaską dotknął moich bliskich, tych którzy teraz potrzebują Twego miłosierdzia i mnie niegodnego. 
Przynoszę ich do Twej Świętej Rany na noszach modlitwy,
na noszach miłości, na noszach trudu i wyrzeczeń jakie pragnę  za nich Tobie ofiarować.
Przyjmij mój post i codzienne umartwienia,
przyjmij moją ufność i wiarę z jaką wołam za nich.
Uwolnij nas z więzów grzechów, naszych słabości, nałogów, upadków.
Uwolnij nas z tego co poniża, 
odbiera nadzieję i nie pozwala widzieć miłości miłosiernej
Twego Serca. Uwolnij serca zalęknione i smutne.
W Sercu Twoim Panie szukamy uzdrowienia,
w Nim ukryci błagamy o uwolnienie duszy od tego,
co nas rani.
W Twojej Przenajświętszej Krwi wypływającej z Rany
przebitego włócznią Serca, pragniemy obmyć nasze rany. Panie, niech Twoje Serce otworzy nas na Twoje dary
i miłosierdzie.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze
według Serca Twego. Najświętsze Serce Jezusa daj nam serca nowe.
Panie spójrz w serca pokornych i cichych, spójrz w serca tych,  którzy nic nie znaczą dla świata i tych,
którzy są poniżani. 
Spójrz w serca chorych i cierpiących.
Spójrz w serca zatrwożone, zwiedzione, oszukane.
Skrusz każde serce, które jest oziębłe,
ukryj każde serce w Twoim Sercu, by odzyskało pokorę.
Dotknij serca złamane, serca związane grzechami,
dotknij serca zranione, przytul serca zwiedzione, oszukane,  dręczone przez złego ducha. 
Przytul te serca,
którym z powodu bólu i płaczu zły duch wykrada miłość. Tylko Twoje Serce jest pełne miłości,
w nim jest wszystko, czego potrzebujemy.
Podnieś nas Panie.

Panie wraz z wszystkimi, za których Cię proszę 
o uzdrowienie i uwolnienie, adoruję i wychwalam
przymioty Twego Najświętszego Serca:
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
- otwieraj nasze serca  na Miłość Boga Ojca, naszego Tatusia, na Jego czułe dłonie, na Jego opiekę
i miłosierdzie;

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
- ukryj nasze serca w Niepokalanym Sercu Matki Najświętszej, Oblubienicy Ducha Świętego; 

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
- uzdrawiaj nas mocą Słowa Bożego,
posilaj nas Twoim Słowem;

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
- klęczymy przed Twoim  Boskim Majestatem.
My grzeszni, możemy patrzeć na Twe Serce, na Twe Rany, możemy dotknąć Je, ucałować. 
My grzeszni możemy patrzeć na Ciebie, Boga cichego
i pokornego;  

Serce Jezusa, świątynio Boga,
- chcemy wejść do tej Świątyni, ukryć się w Twoim Sercu, jedynym bezpiecznym miejscu.
Jezu, Ty powiedziałeś, że nasze ciała, choć schorowane
i niedołężne, są Twoją świątynią,
świątynią Ducha Twojego.
Wspieraj nasze dusze mocą i siłą Twojego Ducha;

Serce Jezusa, Domie Boży i bramo niebios,
- otwieraj dla nas  bramy domu Ojca Twego.
Twoje zranione i zalane Krwią Serce jest Bramą.
Pragniemy obmyć się w Twojej Krwi; 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
- boimy się ognia,
nie potrafimy wejść w ogień, ponieważ nie chcemy
się poparzyć. Maryjo, Matko nasza, weź nas za rękę
i wprowadź nas w ogień miłości Serca Twojego Syna;

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
- wołasz do nas:
nie lękajcie się, wypłyńcie na głębię, zanurzcie się
w głębinie  Mego Serca, znajdziecie tam bogactwo cnót. 
Matko Najświętsza, uwolnij nas od lęków;

Serce Jezusa, królu i zjednoczeniu serc wszystkich,
- Twoja miłość Panie przygarnia do Twego Serca wszystkich,  tych, którzy byli, którzy są i którzy będą na ziemi. Matko Najświętsza dopomóż nam szanować dary Serca Jezusowego;

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości
i umiejętności,
- szukamy mądrości,
a wystarczy zanurzyć się w Twoim Sercu Panie,
przylgnąć do Twego Serca. Matko Najświętsza obdarz nas Twą pokorą;

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
- nasze serca  spragnione są Ciebie Boże.
Boga żywego pragnie moja dusza. 
Matko Najświętsza daj nam Jezusa Serce;

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
- Ojciec upodobał sobie w Twoim Sercu Jezu,
a Ty upodobałeś sobie z taką samą miłością nasze serca.
Matko Najświętsza naucz nas wdzięczności i wzajemności serca;

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
- dajesz nam całego siebie, a my nie potrafimy docenić
tej łaski;

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
- wierzymy w ogrom Twej miłości miłosiernej.
Matko Najświętsza umocnij naszą wiarę;

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
- widzimy w Tobie Tego, który wziął na siebie nasze słabości, dźwigał nasze choroby, na krzyżu uwolnił nas
od grzechów, zbawił, uzdrowił. 
Matko Najświętsza dotknij nasze serca Bożą nadzieją;

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
- pragniemy jak święty Jan  spocząć na Twoim Sercu Panie, usłyszeć jego bicie. 
Tylko z Twojego Serca bije dla nas źródło życia i świętości;

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte
- Ty wziąłeś na siebie Panie całą nędzę świata, wziąłeś nasze choroby duszy i ciała. W Twoich Ranach jest nasze ocalenie, uzdrowienie. Matko Bolesna uwolnij nas
od pychy;

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
- Panie przez swą śmierć  i zmartwychwstanie zbawiłeś nas, wysłużyłeś to wszystko, co jest nam potrzebne
do życia wiecznego; 

Serce Jezusa, włócznią przebite,
- przytulamy się Panie do Twej Świętej Rany.
Matko Bolesna naucz nas wiernej modlitwy;

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
- Ty Panie rozjaśniasz  nasze ciemności,
przenikasz nasze życie,
napełniasz radością to, co zostało dotknięte smutkiem. Tylko w Twoim Sercu jest niewyczerpane źródło pociechy dla nas; 

Serce Jezusa, Życie i zmartwychwstanie nasze, 
- Panie jesteś naszym życiem i naszą wiecznością,
w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
Bez ofiary Mszy Świętej nie możemy istnieć.
Matko Najświętsza naucz nas miłości do Eucharystii;

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
- Panie, Ty prosisz,  byśmy zawsze przebaczali,
bo przebaczenie jest warunkiem uzdrowienia, pokoju; 

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
- każdą kroplą Twej Najświętszej Krwi w czasie Mszy Świętej, obmywasz Panie i uzdrawiasz świat,
uzdrawiasz nas;

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
- bądź naszą nadzieją,  zamknij w Twym Sercu
i napełnij ufnością; 

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
- w Twoim Sercu  Panie jest nasze życie i nasza śmierć
już dziś oddajemy Tobie godzinę naszego przejścia
do wieczności.  Matko Najświętsza, Patronko Dobrej Śmierci, módl się za nami;

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
- przez wstawiennictwo świętych prosimy,
Serce Jezusa, bądź naszym ukojeniem, schronieniem;

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
uwielbiam Cię, wywyższam i błogosławię.
Bądź uwielbione Najświętsze Serce Jezusa we wszystkim
co posiadam, kim jestem, w mojej nędzy
i w mojej godności dziecka Bożego.
Serce Jezusa, uwielbiam Cię w moich bliskich,  
chorych i cierpiących. 
Serce Jezusa, uwielbiam Cię w mojej sile i mojej słabości.
Serce Jezusa, uwielbiam Cię w moich ranach
i moich zniewoleniach.
Serce Jezusa, uwielbiam Cię w moich przyjaciołach
i wrogach.
Serce Jezusa, uwielbiam Cię w całym moim życiu. Amen.

Litania
do
Najdroższej Krwi
Chrystusa Pana(z roku 1896)

Panie, - zmiłuj się nad nami.
Chryste, - zmiłuj się nad nami.
Panie, - zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Jezu Zbawicielu świata, - zmiłuj się nad nami.

Jezu ukrzyżowany,
Jezu, krwawo zraniony Oblubieńcu naszej duszy,
Święta Krwi Jezusa, umacniaj nas.
Święta Krwi Jezusa, Nowego i Wiecznego Zakonu,
uświęć nas.
Święta Krwi Jezusa, pewności wiecznego zbawienia, pociesz nas.
Święta Krwi Jezusa, oczyszczenie grzechów, obmyj nas.
Święta Krwi Jezusa, prawdziwe uzdrowienie chorych,
ulecz nas.
Święta Krwi Jezusa, łagodności serc zatwardziałych, skrusz nas.
Święta Krwi Jezusa, źródło czystości, ożywiaj nas.
Święta Krwi Jezusa, początku miłości, napełnij nas.
Święta Krwi Jezusa, morze miłosierdzia, ogarnij nas.
Święta Krwi Jezusa, uzdrowienie z trądu wewnętrznego, oczyść nas.
Święta Krwi Jezusa, ofiaro błagalna, zbaw nas.
Święta Krwi Jezusa, odkupienie grzechów i kar wiecznych,
wykup nas.
Święta Krwi Jezusa, światłości wszystkich zaślepionych,
oświecaj nas.
Święta Krwi Jezusa, pociecho utrapionych,
wspomagaj nas.
Święta Krwi Jezusa, wskrzeszenie umarłych,
wskrzeszaj nas.
Święta Krwi Jezusa, radości sprawiedliwych,
rozweselaj nas.
Święta Krwi Jezusa, ucieczko grzesznych, przyjmij nas.
Święta Krwi Jezusa, wybawienie więźniów, uwolnij nas.
Święta Krwi Jezusa,
fundamencie i uzupełnienie ofiar Starego Zakonu,
odnów nas.
Święta Krwi Jezusa, zachwycie Aniołów, zapal nas.
Święta Krwi Jezusa, rozkoszy Serafinów, rozpłomień nas.
Święta Krwi Jezusa, męstwo Męczenników, pokrzepiaj nas.
Święta Krwi Jezusa, porcie Wyznawców, ratuj nas.
Święta Krwi Jezusa, słodkości panieństwa, posilaj nas.
Święta Krwi Jezusa, najjaśniejsza światłości wszystkich Świętych,  ozdabiaj nas.
Święta Krwi Jezusa, zwycięstwo i korono nasza,
uwieńcz nas.
Święta, słodka, droga Krwi Jezusa, nie opuszczaj nas.
Bądź nam miłościw, - przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, - wysłuchaj nas Panie.
Od wszelkiej nieczystości duszy i ciała,
- zachowaj nas Panie.
Przez pierwsze wylanie Najdroższej Krwi Twojej, 
- wybaw nas Panie.
W ósmy dzień życia Twego,
Przez święty i krwawy Twój pot w Ogrojcu,
Przez wylanie Twej Najświętszej Krwi
przy cierniem koronowaniu,
Przez wylanie Twej Najświętszej Krwi
przy Rąk i Nóg przybijaniu,
Przez wylanie Twej Najświętszej Krwi  z Twego przebitego najsłodszego Serca,
Abyśmy, jakkolwiek od Ciebie oddaleni,
przez Twoją Najświętszą Krew do Ciebie dostać się mogli,
- Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Aby Twoja Najświętsza Krew
nigdy z serc naszych nie znikła,
Aby godowe szaty dusz naszych
w Twojej Najświętszej Krwi  były oczyszczone,
Aby Twój święty Kościół katolicki,
który Twoją Najdroższą Krwią odkupiłeś,
nie był zwyciężony przez bramy piekielne,
Abyśmy umocnieni Twoją Najświętszą Krwią,
mogli zwyciężyć  wszystkich nieprzyjaciół
i by w sercach naszych mieszkała miłość
do Twojej Najświętszej Krwi,
Aby Twoja Najświętsza Krew zawsze nas oczyszczała,
Aby Twoja Najświętsza Krew
od wszelkiej winy nas uwolniła,
Aby Twoja Najświętsza Krew
od zła wszelkiego nas zachowała,
Aby Twoja Najświętsza Krew
wzbudziła w nas miłość do prawdziwej pokory,
Aby Twoja Najświętsza Krew
bezustanną czystość  w  nas zachowała,
Aby Twoja Najświętsza Krew
w Twej świętej służbie nas zawsze utwierdzała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas Panie, przez Krew Twoją.
W. I przygotowałeś nam Królestwo u naszego Boga.

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który postanowiłeś,
żeby Twój Jednorodzony Syn odkupił świat i przez Jego Krew chciałeś być przebłaganym; dopomóż nam, pokornie prosimy, abyśmy z największą nabożnością czcili cenę naszego zbawienia i przez moc Przenajdroższej Krwi
byli zachowani i oczyszczeni od wszelkiego grzechu
oraz abyśmy dostąpili w niebie łaski wiecznego wesela. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved