Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej od czasu objawień
Matki Najświętszej w Fatimie
(modlitwy Anioła)

Boże mój wierzę w Ciebie, wielbię, ufam i miłuję Cię. 
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
nie wielbią, nie ufają i Ciebie nie miłują. Amen.

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty
w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa
obecne na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.

Trójco Przenajświętsza uwielbiam Cię.
Boże mój, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie. Amen.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

PROŚBA JEZUSA O PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA

13 lipca 1917 roku Matka Boża ukazując się w Fatimie Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi powiedziała:
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych
przed piekłem i nastanie pokój na świecie. (…)
Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą
w pierwsze soboty.
Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał. Różne narody zginą, a na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.

Siedem lat później, Matka Boża zezwoliła przebywającej już w klasztorze siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było właśnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 roku w klasztorze w Pontevedra, gdzie siostra Łucja rozpoczynała właśnie nowicjat,
objawiła się jej Matka Najświętsza z Dzieciątkiem Jezus i pokazała jej swe serce otoczone cierniami.
Dzieciątko Jezus powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a niema nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Potem powiedziała Najświętsza Panna: „Córko moja, spójrz na Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu,
że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy
w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

W 1930 roku, gdy siostra Łucja przebywała w klasztorze w Tuy, Pan Jezus wyjaśnił jej dlaczego Matka Najświętsza prosi
o pięć pierwszych sobót miesiąca. Pięć pierwszych sobót miesiąca dotyczy pięciu rodzajów zniewag i bluźnierstw wypowiadanych przez ludzi przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

pierwsze: bluźnierstwa przeciw Jej Niepokalanemu Poczęciu,
drugie: bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
trzecie: bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Maryję wyłącznie jako Matkę
człowieka, a nie Matkę Boga Jezusa,

czwarte: bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę,
a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki,
piąte: bluźnierstwa tych, którzy urągają Matce Najświętszej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.
Pan Jezus powiedział : „ Oto droga córko motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o ten mały akt wynagrodzenia. A poza względem dla Niej chciałem poruszyć moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom,
które miały nieszczęście Ją obrazić”.

Celem nabożeństwa jest zatem wynagrodzenie (zadośćuczynienie) Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy swoje
i braci. Miłością, pokutą, ofiarą i pokorą chcemy zwyciężyć zło, jakie inni wyrządzają Matce Najświętszej swoją obojętnością i nienawiścią. Chcemy uczynić wszystko, by Maryja była bardziej znana i miłowana.


WARUNKI WAŻNEJ INTENCJI WYNAGRADZAJĄCEJ

Z nabożeństwem pierwszych sobót nie wiąże się żadna nasza nawet najbardziej godziwa intencja osobista.
Nie jest to nabożeństwo, przez które chcemy zwrócić uwagę nieba na siebie.
Pragniemy jedynie skupić się na udręce Serca Matki Najświętszej, która cierpi z powodu grzechów swoich dzieci.
Dlatego na początku dnia przypomnij sobie, co Jezus i Maryja mówili w Fatimie o cierpiącym Niepokalanym Sercu Matki Bożej. Uświadom sobie, że powodem tego cierpienia są ludzkie grzechy i że skoro nie mamy możliwości im zapobiegać, trzeba je naprawiać przez wynagradzanie za nie.
Uświadom sobie, czym jest wynagradzanie i w jaki sposób możesz zadośćuczynić za wszelkie zło, jakie popełniają biedni grzesznicy. Uwierz, że skoro Jezus prosi nas o odprawienie nabożeństwa pierwszych sobót w intencji wynagradzającej,
to musi być ono skutecznym środkiem w walce dobra ze złem.
Przed rozpoczęciem nabożeństwa, a potem przy odprawianiu każdego jej elementu, wzbudź intencję wynagradzającą. Jednocześnie proś Matkę Najświętszą, by usunęła z twego serca wszelkie egoistyczne motywy, jakie mogłyby towarzyszyć odprawianiu nabożeństwu pierwszych sobót.
Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypominał Jezus siostrze Łucji podkreślając, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Dlatego siostra Łucja rozpoczyna zapiski czynione przez całe swe życie w klasztorze uwagą:

„ nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.


PRZYMIERZE SERC
Matka Najświętsza mówiła w Fatimie, że „Bóg chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. Jest ono „ratunkiem na trudne czasy dla Kościoła i świata”.
W czasie kiedy Matka Najświętsza rozmawiała z Łucją, istniało już nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i było ono zatwierdzone przez Kościół oraz obdarzone licznymi odpustami.
Maryja prosząc o nowe nabożeństwo daje nam do zrozumienia, że nie chodzi o nową formę zewnętrznej pobożności, ale o życie nabożne, czyli takie życie, w którym nasze serca będą upodabniać się do Serca Maryi.
Dzięki temu Serce Maryi stanie się sercem ludzi, których nazywa nowym pokoleniem.
Z Serca Najświętszej Maryi Panny powinniśmy czerpać siłę do życia.
Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nasze serca będą tak blisko Jej Serca, że Chrystus, który karmi swoim Słowem Serce Maryi, swoim Słowem będzie karmić również nas.
Siostra Łucja określa ten stan zjednoczenia jako Przymierze Serc.
W swych notatkach napisała: „W ten sposób Bóg staje się moim Mieszkaniem, moją Świątynią, Życiem mego życia oraz Jestestwem mego jestestwa. Bez Niego nie istnieję, od Niego otrzymałam istnienie, aby miłować Go, służyć Mu, wielbić Go z wiarą, nadzieją i ufnością, w pełnym oddaniu siebie Jego miłości do mnie”.
„Zaprowadzić w świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi oznacza doprowadzić ludzi do całkowitego poświęcenia się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości. W tym właśnie duchu poświęcenia i nawrócenia
Bóg chce zaprowadzić w świecie kult Niepokalanego Serca Maryi”.
Siostra Łucja wyjaśnia dalej: „W tym właśnie celu Bóg złożył w Sercu Maryi tak wielką miłość, że uświęca Ona
i przemienia nas, swoje potomstwo w Ciało i Krew Chrystusa, swego Pierworodnego Syna”.
Łucja tłumaczy, że nasze poświęcenie ma zaowocować przemianą analogiczną do cudu Eucharystii.
Przez poświęcenie się Maryi, stajemy się podobni do Chrystusa.
Tak dokonuje się duchowa przemiana: „ Podobnie jak przez poświęcenie chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa, zaczerpnięte w swym życiowym bytowaniu z Serca Maryi, w tej właśnie formie Niepokalane Serce Maryi winno być dla nas ucieczką i drogą prowadzącą do Boga”.WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT
(co jest wymagane, aby wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi)

Warunek 1: spowiedź święta w pierwszą sobotę miesiąca
Siostra Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały ze spowiedzią świętą w sobotę i prosiła,
aby spowiedź mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: „Może nawet o wiele dłużej być ważna
pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski gdy Mnie przyjmują i mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.”
Spowiedź świętą możesz odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji Wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
Do spowiedzi świętej przystępuj z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.
W kolejne pierwsze soboty możesz przystąpić do spowiedzi świętej w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag,
o których mówi Jezus, rozważając przy tym, czy w swoim własnym życiu nie obraziłeś Serca Matki Bożej.
Możesz wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi świętej lub w czasie otrzymywania rozgrzeszenia.

Warunek 2: Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca
Po przyjęciu Komunii świętej, wzbudź w sercu intencję wynagradzającą.

Warunek 3: różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
Rozpoczynając różaniec wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedz Matce Najświętszej, że będziesz się modlić,
by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.
Po każdej dziesiątce odmów Modlitwę Anioła z Fatimy:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warto też w poszczególnych dziesiątkach, po słowach modlitwy „… i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus” włączyć wezwania do każdej tajemnicy różańcowej:
1. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie.
2. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo.
3. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej.
4. Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków.
5. Rozpal we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie.

Warunek 4: piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
Podejmij piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: pochyl się nad jedną (lub kilkoma)
z tajemnic różańca.
Wzbudź intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani nie chcą być Jej dziećmi, za tych, którzy okazują Jej obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.

Istotnym elementem rozmyślania jest fakt, że nie jest to twoje własne zamyślenie, lecz rozważanie w zjednoczeniu
z Maryją, albo nawet towarzyszenie Matce Najświętszej w Jej rozmyślaniu.
Nawiązał do tej myśli papież Benedykt XVI w Częstochowie nauczając nas, że „Maryja jest dla nas mistrzynią życia duchowego aż po prowadzenie naszej medytacji”.
Siostra Łucja wielokrotnie powtarzała, że nasze spotkania z Matką Najświętszą będą trwały do końca czasów tak długo, jak długo ludzie będą praktykować nabożeństwo pierwszych sobót.
Bowiem każda pierwsza sobota jest dniem objawienia się Maryi w sercu tego, kto przyjmuje Jej zaproszenie do trwającego piętnaście minut udziału w Jej rozmyślaniu.
Każdemu z nas może objawić się Matka Najświętsza, by dzielić się z nami tajemnicą swego Niepokalanego Serca.

Zwróć uwagę na to, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych.
Pamiętaj, że medytacja, niezależna od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możesz jej pomijać.


Jeśli nie możesz spełnić warunków nabożeństwa w sobotę, możesz wypełnić je w niedzielę. Potwierdził to Pan Jezus rozmawiając z siostra Łucją: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą
po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.

Osobom, które choć raz w życiu odprawią nabożeństwo pierwszych sobót, Matka Najświętsza obiecała łaski i swoją pomoc: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci
z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”. 

© Copyright 2021 Mobirise & Parafia pw. NSPJ w Jastrzębiu-Zdroju., tel. 32 476 22 58, konto: BS 43847000012001001065420001  
All Rights Reserved